2. klasse

Mine personlige mål:

 • Gi elevene oppgaver tilpasset deres eget faglige nivå.
  Dette gjelder både oppgaver på skolen og hjemmearbeid.
 • Engasjer foreldregruppen!
  Fortsett som i fjor med å ha veiledningssamtaler i norsk og matematikk. Bruk mobilskole for å gi informasjon og tilbakemeldinger til foresatte ukentlig gjennom hele skoleåret.
 • Del gode erfaringer og undervisningsopplegg!
  Fortsett med nettsideprosjektet. Lån bøker til faglig fordypning på biblioteket. Ta notater fra fellestidmøter og kurs. Inkluder lærerkollegaer på samme skole, men gjerne også lærere fra andre skoler.
 • Bruk aktivt læringsstøtte til vegg i basisfagene matematikk og norsk. Fremme på tavla skal det hele tiden komme tydelig frem hvilket tema vi jobber med. Når vi er ferdig med temaet henges oppslaget på fagtavlene i klasserommet. Også gangen og garderoben skal ha læringsstøtte på veggene.

Teamsamarbeid på trinnet

 • Motto: Det er ikke mine elever, men VÅRE elever!
 • VI underviser i alle klassene på trinnet.
  Kontaktlærerne på trinnet underviser i et fag hver i alle klasser: Kristine har engelsk, Gonxhe RLE og jeg samfunnsfag. Slik blir vi kjent med alle elevene på trinnet, og kan lettere støtte hverandre.
 • VI har felles ukeplan for elevene og felles ukeplan for lærerne.
  På teamtid lager vi felles ukeplan for elevene og felles ukeplan for lærerne. Vi planlegger innholdet i alle timene felles, for deretter å fordele arbeidsoppgavene. Det er viktig for oss at innholdet i timene skal være det samme, uavhengig av hvilken klasse elevene våre går i.
 • VI har felles regler.
 • VI spiser hos hverandre.
  Hver uke bestemmer vi hvilken klasse hver av klassene skal få spise sammen med. Dersom elevene jobber godt, får to elever fra klassen spise hos en av de andre klassene. Dette er svært populært, og vi bruker det som belønning for godt arbeid.
 • VI stiller opp for hverandre.
  * … når vi har vikar:
  Dersom en av oss trenger vikar, hjelper vi vikaren med å forberede timen. Dersom det er elever som byr på utfordringer, kan eleven være sammen med en annen klasse akkurat denne dagen.
  *… når det er elevråd:
  På skolen vår er det elevråd annenhver uke. For å hjelpe hverandre å huske det går elevrådsrepresentantene innom alle klassene slik at ingen skal glemme å møte opp. Elevrådsrepresentantene fra trinnet vårt går samlet.

Struktur og rutiner i og utenfor klasserommet

 • Elevene skal kunne stille opp utenfor skolen, gå inn i gangen, henge fra seg sekken, ta av seg utesko og ytterklær i garderoben og gå inn i klasserommet og finne plassen sin UTEN å lage lyd. Dersom ikke alle klarer dette, må ALLE gå ut igjen.
  Snakk om hvorfor det ikke gikk, og prøv igjen!
 • Når elevene er ferdige med spisingen, går de gruppevis ut i garderoben, legger fra seg drikke og matboks, og ta på seg klær. Etter hvert som de blir ferdig skal Deretter skal jentene stille opp på ei rekke, og guttene stille opp på ei rekke ved siden av.
 • Elevene skal kunne gå gruppevis fra plassen sin til samlingskroken og sette seg rolig ned UTEN å lage lyd.
 • Klassen har i fellesskap utarbeidet nye klasseregler som henges opp slik at de vises godt.
 • Lærerne på trinnet har blitt enige om noen få regler som skal gjelde i samlingskroken. Denne plakaten skal henge synlig i samlingskroken til samtlige klasser på trinnet, slik at alle lærerne kan vise til de samme reglene.

Matematikk

 • Vi har tre økter med matematikk på timeplanen hver uke. Tirsdag og torsdag har vi stasjonsundervisning, mandag har vi en kortere økt uten stasjonsundervisning.
 • Mandagene bruker vi til introduksjon av nytt tema. Dersom vi skal fortsette å jobbe med et tema, blir denne økta brukt til repetisjon.
  Tirsdagene og torsdagene fordyper vi oss i stoffet.
 • Vi lager læringsstøtte til vegg til hvert tema vi jobber med. Til enhver tid skal temaet vi jobber med henge godt synlig fremme på tavla.
 • Hver mandag begynner vi timen med en starter. Elevene får 5 minutter på å løse så mange de klarer av til sammen 42 hoderegningsoppgaver. Vi har derfor begynt å kalle den “Rasken”. Oppgavearket lager vi i M+.
  Dette er en god øvelse for elevene av flere grunner: de får øve seg på hoderegning, de får erfaring i å jobbe under tidspress, de får også øve seg på strategier de kan bruke for å unngå å gjøre slurvefeil.
  Vi, lærerne, har til enhver tid god oversikt over hva hver enkelt av elevene kan og hva vi må jobbe mer med. Elevene får en skriftlig tilbakemelding på selve oppgavearket, i tillegg til en muntlig tilbakemelding. De får den tilbake ferdig rettet dagen etter.
 • Hver mandag får også elevene forklare stoffet for hverandre, både innad i klassen og på tvers av klassene på trinnet.
  I klassen får de elevene som blir fort ferdig med oppgavene sine, får forklare stoffet for de som strever. Vi jobber hele tiden med spørsmålet: “Hva tenkte du?”. Elevene får bruke tavlene når de hjelper hverandre.
  Dersom vi bruker timen til repetisjon av kjent stoff, får 2-3 elever fra hver klasse sitte sammen i en gruppe ute på gangen i basen og jobbe med læreboka for 3. årstrinn.
 • På fredager har vi Ukeslutt. Dette er en prøve der vi oppsummerer det vi har lært i uka som gikk. Hver uke står det “Ukas tall” på ukeplanen til elevene. Dersom ukas tall er 12, betyr det at til Ukeslutt på fredag må de kunne alle tallvennene til 12. Elevene må også kunne tiervenner. Siste oppgaven på “Ukeslutt” er alltid en bonusoppgave. Denne oppgaven skal være litt vanskeligere enn de andre oppgavene, og det er frivillig å gjøre den. Bonusoppgaven kan f.eks. være en tallrekke som elevene skal fullføre.
 • Kartleggingsprøvene fra 1. klasse viste at vi måtte jobbe mer med tallrekker og sortering av tall i stigende rekkefølge. Derfor har vi hengt opp tallrekker ute i garderobene, og elevene får tallrekker hver uke på “Ukeslutt”. Jeg har også laget en mal til sorteringsoppgave som er lagt ut under temaet “tallforståelse”, og denne oppgaven bruker vi ofte. Jobber vi med addisjon, får elevene sortere tall i stigende rekkefølge. Jobber vi med subtraksjon, får elevene sortere tall i sykende rekefølge.

Norsk

 • Fokus på skriveglede – ikke på å skrive grammatisk korrekt. Kan eventuelt rette på høyfrekvente ord. Vi har fire rettskrivingsregler: start en setning med stor bokstav, mellomrom, punktum og sjekk mening.
 • Ukeslutt
 • Ukas ord
 • Ukas bokstav
 • Ukas hovedtema

Lekser

 • Hver uke lager vi et leksehefte på to nivå som elevene skal levere inn på fredag. Dette samler vi inn og ser igjennom. Dersom vi ser at eleven har tydelige misoppfatninger av noe vi har gjennomgått, får eleven tilbakemelding på det. Vi krysser av på klasselista etterhvert som de leverer inn, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som har levert.
 • Vi deler ut og gjennomgår ny leselekse på mandager. Elevene skal lese hjemme sammen med foreldrene sine hver dag. Foreldrene må signere på leseskjema for at leseleksa er gjort. Den siste økta på fredager har vi høring i leseleksa. De elevene som har gjort leseleksa hver dag, har husket å ta med leseboka og signert leseskjema, får Ipad-tid i premie. Dersom noen ikke har gjort leseleksa, ringer vi hjem.
 • På lekseplanen står det fem-seks ord som er ukas diktatord. Dette er ord som er knyttet til ukas tema i norsk. Vi prøver å velge “nye” ord som kanskje ikke alle kjenner til fra før, og ord som har flere betydninger. Disse ordene må elevene kunne til fredag.
 • På lekseplanen står også ukas tall. Dette tallet skal de lære seg alle tallvennene til. Er ukas tall 8, må de på fredag kunne si alle tallkombinasjoner som til sammen blir 8. F.eks: 0+8, 1+7, 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2, 7+1, 8+0. Elevene får tallvenner i lekse hver uke fordi vi ønsker at de skal automatisere tallvennene, slik at de blir flinke til å regne. Tallvennene til ukas tall må elevene kunne til fredag.
 • Hver fredag har vi også Ukeslutt-prøve, som er en oppsummering av hva vi har lært i norsk og matematikk. Når prøven er ferdig, samler vi inn alle blyanter og viskelær. Da skal hver elev ha en fargeblyant som skal brukes til retting. Vi gjennomgår og retter prøven felles. Deretter samler vi inn prøven og retter den vi også. Dersom det viser seg at en elev ikke har øvd på diktatordene eller tallvennene til ukas tall, kontakter vi foreldrene. Ukeslutt-prøven deles ut igjen til elevene på mandag under spising, ferdig rettet. Da får elevene muntlig tilbakemelding på hva de har gjort bra og hva de eventuelt kan gjøre bedre neste gang. De skal også få skriftlig tilbakemelding på prøven.
 • De elevene som ønsker å gjøre mer hjemmearbeid får ekstralekser i “Jeg vil skrive mer!”-boka. Dette er ei lita skrivebok som elevene får utdelt, og i denne boka får de skrive akkurat det de vil. Målet er at boka skal stimulere til økt skrivelyst. Elevene skriver egne fortellinger, skriver av fra boka de har i leselekse, skriver noe de har lært – og alt mulig annet. Noen låner med seg naturfag- og samfunnsfagboka hjem og skriver fra denne boka også. Hver fredag får alle elevene som har skrevet i boka levere den inn. Mandag får de den utdelt, ferdig rettet – og kanskje med et klistermerke om de har vært flinke.”Jeg vil skrive mer!”-boka er veldig populær! Flere av elevene har gått sammen og laget skriveklubber på eget initiativ.

Diverse

Advertisements

1 Response to 2. klasse

 1. siren says:

  Hei, liker så godt oppleggene dine og bruker mye av det. Kan jeg spørre hvilket lærerverk dere bruker i norsk og hva slags leselekser du bruker?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.