ROTESIDE

Utvidet form

Penger og post it: Passer til læringsstyrt stasjon/arbeid i liten gruppe.
Skriv et tall fra det aktuelle tallområdet på en post it-lapp.
Les tallet sammen. Snakk om hvor mange siffer tallet har, og sifrenes verdi.
Elevene får i oppdrag å finne like mange penger som tallsymbolet tilsier. Pengene legger de på pulten foran seg. Deretter skriver elevene tallet på utvidet form i skriveboka si.
Lag flere post it-lapper og jobb på samme måte.

Addisjon og subtraksjon
med tiere og hundrere

* Arbeidsark for tresifrede tall: 
Vi regner med tresifrede tall
Adder og subtraher et tresifret tall med 1, 10 og 100.
Bruk konkreter, tegn og regn!
(Anne Marte N. Sandnes)
* Arbeidsark for firesifrede tall: 
Vi regner med firesifrede tall
Adder og subtraher et firesifret tall med 1, 10, 100 og 1000. Bruk konkreter, tegn og regn!
(Anne Marte N. Sandnes)

Multiplikasjon og divisjon
med tiere og hundrere

Ikke lær elevene at det bare er å legge til eller ta bort nuller. Det er viktig at de forstår hvorfor vi gjør det.
Når vi multipliserer med 10 blir produktet 10 ganger større og 100 ganger så stort når vi multipliserer med 100.

* Arbeidsark: Multipliser et ensifret tall med tiere og hundrere
Bruk konkreter, gjerne penger (enere, tiere og 100-lapper).
Hva ser dere? Lag tegninger som viser hvordan dere tenker.
* Plassverdisystemet – stort ark:
Hva skjer når vi multipliserer et tall med tiere og hundrere? Eks: 14 x 10 =
Vi finner 14 kr i pengeskrinet og skriver tallet med sifrene riktig plassert. Vi bruker den øverste raden i skjemaet. En tier på tierplassen, 4 enere på enerplassen.
Vi starter med enerplassen. Vi har altså 4 enere. Dersom vi skal ha 10 ganger så mange enere (4×10) får vi 40 enere, som vi kan veksle i 4 tiere. På raden under skriver vi derfor 4 på tierplassen.
Vi fortsetter med tierplassen. På tierplassen i 14 har vi en tier. Hvis vi skal ha 10 ganger så mye (10 x 10) får vi 100. Vi skriver 1 på hundrerplassen, og må dermed fylle på med en 0 på enerplassen.
Bruk arbeidsarket under til å vise hva dere tenker.
Det anbefales å laminere arket og la elevene bruke whiteboardtusjer.
Bruk penger til konkreter når dere jobber.
Arbeidsark: Multiplikasjon med tiere og hundrere_plassverdisystemet_lamineres
Oppgaveark: Multiplikasjon med tiere og hundrere_(3 oppgaver)
Skriv noen regnestykker på tavla som elevene skal regne ut på arket. Jobb sammen med læringspartner. Fortell hva dere tenker for å finne svaret.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
«Hvor mange siffer har tallet?»
«Hva er halvparten av tallet?»
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.


Spill og andre aktiviteter

Høyest og lavest mulig tall med terninger

Hundrere, tiere og enere: Terningsspill_Lavest og høyest mulig tall_tre siffer
Tusenere, hundrere, tiere og enere: Høyest og lavest mulig tall_firesifrede tall

* Sirkler: Bruk Sirkler til gulv – Tallene fra 0-10 (må forstørres, klippes ut og lamineres).
La 3 elever stille seg på ulike tall. F.eks: “Velg deg et tall som er høyere enn 4”, eller “Velg deg et tall som er mindre enn 2”. Still deretter spørsmål til resten av gruppa: “Hvilket tall står han/hun på? Hva er nabotallene?”. Snu noen av sirklene. La elevene finne ut hvilke tall som mangler i tallrekka. Deretter er det 3 andre elever sin tur.

17

Diverse

17. MAI

Kryssord_17. mai_2. trinn
Du kan også enkelt lage dine egne kryssord til ord og begreper dere jobber med ved å bruke puzzlemaker.discoveryeducation.com og deretter lime det inn i et word-dokument.

 • 17.mai-bok: Stift sammen noen ark, la elevene lage framside, skrive og tegne.
 • Lær teksten: Klipp og lim!
  Klipp ut linjene med tekst og lim de inn i skriveboka di i riktig rekkefølge. Det skal bli det første verset i ”Ja, vi elsker”.
  Oppgave: Ja vi elsker_klipp og lim
 • Bruk malen russekort. Elevene skal skrive navn, adresse, telefonnummer og motto. De kan farge kortet f.eks. rødt, eller klippe rundt rammen og lime det på rød kartong.
 • Våre mest kjente 17. mai-sanger: barnesanger.no kan du finne noen av mest vanlige  og populære musikkstykkene som er forbundet med 17. mai-feiringen. Ved å klikke på sangene vil du få både tekst og melodi.
 • Hør jubileumssangen: «Det går et festtog gjennom landet»
 • Les mer her.

__________________________

 • Halvering: Sosial historie om to søsken som deler godteri.
 • Dobling: kast terning, finn dobbelt så mange, uteskole
 • Domino med mengde og tall opp til 20
 • Dobling
  Jeg liker å bruke hendene når jeg forklarer i starten, fordi det er noe de fleste elevene forstår. F.eks: Skal vi finne det dobbelte av 3, tar vi først frem tre fingre på den ene hånda, deretter like mange fingre på den andre hånda.
  —> lærerstyrt stasjon:
  Fortell en historie, stopp opp underveis og lag problemer der elevene må doble. Legg konkreter på pulten som de kan bruke for å bevise at de har tenkt riktig.
  Skriv en oversikt over doblingene på tavla (minitavle) etter hvert som de løser en ny utfordring.
  Ekstra:
  Dersom vi skal doble et høyt tall, hva kan vi gjøre for å finne svaret? (Eks: tegne tellestreker)
 • Halvering:
  —> NRK Super: Se episode 3 (halvering av partall) og episode 12 (denne episoden tar også med halvering av oddetall) på NRK Super om halvering.
  Hver episode varer 12 min.
 • Dagens dato:
  Bruk begrepene ved gjennomgangen av dagen i dag under oppstarten om morgenen.
  – Versjon 1: Si hva halvparten og det dobbelte av dagens dato er. La elevene finne dagens dato ut fra de gitte opplysningene.
  – Versjon 2: La elevene få rekke opp hånda og si hva som er halvparten og hva som er det dobbelte av dagens dato. Dersom det er riktig skal de andre elevene i klassen få finne dagens dato.
 • Samling:
  Bruk begrepene når gruppene skal sette seg i samling. Si f.eks: «Nå kan gruppa som er halvparten så mange som 8 få gå og sette seg i samling.»
  Eller: «Nå kan gruppa som har dobbelt så mange som 2 gutter få gå og sette seg i samling.»
 • Problemløsningsoppgaver: Tenk kreativt_- mal
  Lag tekstoppgaver med matematiske problemer knyttet til temaet. Det kan bli ekstra motiverende for elevene dersom man bruker navn på elevene i klassen og lager et problem som elevene kan relatere til sin egen hverdag. Legg vekt på den matematiske samtalen i etterkant og løft fram de ulike måtene å komme fram til løsningen på.
 • Spill og aktiviteter:
  —> Trekk et tall: Trekk et tall og skriv svaret i geometriske figurer: Dobbelt og halvparten – geometriske figurer (Karin Kjøsnes)
  —> Loop: Print ut loop_halvparten-og-dobbelt_0-100 eller lag din egen. 

Problemløsningsoppgaver

Tema: Lussekatter/»thinking blocks»
Oppgavetekst – nivå 1:
Adam, Ola, Kari og Synne baker lussekatter til markeringen av Lucia-dagen på skolen.
Adam baker dobbelt så mange som Ola. Kari og Synne baker halvparten så mange som Ola. Til sammen baker de 56 lussekatter. Hvor mange lussekatter baker hver av dem?

Oppgavetekst – nivå 2:
Adam, Ola, Kari og Synne baker lussekatter til markeringen av Lucia-dagen på skolen. Adam baker dobbelt så mange som Ola. Kari baker halvparten så mange som Ola. Til sammen baker de 56 lussekatter.
Synne baker like mange lussekatter som Adam og Kari til sammen. Hvor mange lussekatter baker Synne?

NORSK

DIVERSE:

* Ark til å skrive på
Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulike størrelser (Jeanette Åby)
Bokstavhus med tak
Linjerte ark med stor linjeavstand
Linjerte ark med mindre linjeavstand

Spørre-regle av André Bjerke
Oppgavehefte: Oppgavehefte – Hvem hva hvor
Oppgave til ABC-stasjon – Hvem hva hvor

*Førstelydsøving
Førstelydsøving med store og små bokstaver – mal (Kristine Solheim)

*Skriveoppgave: Skriv så mange ord du kan!
Skriv så mange ord du kan som har ukas bokstavlyd i seg.
Denne oppgaven kan gis både individuelt og gruppevis.

*De 100 vanligste ordene i språket vårt
Liste over de 100 vanligste ordene i språket vårt.

 • Hentediktat
 • Oppgave:
  Skriv så mange ord du kan som har ukas bokstavlyd i seg! (Denne oppgaven passer fint både individuelt og gruppevis).
  Skriv alle ordene du kan ved å bruke bokstavlydene du har lært!

Ukas øveord – ord til vegg

MATTE

TELLE NEDOVER

Vær obs på at siden elevene allerede har lært addisjon, er de vant med at det står pluss-tegn mellom tallene i et regnestykke. Elevene må lære å lese regnestykket nøye. Står det pluss eller minus? Blir det mer eller mindre? Gjør elevene oppmerksomme på dette helt fra starten av.

Når elevene skal lære å bruke tallinje kan det være lurt å tegne tallinje på tavla, og bruke den i tillegg til tallinje på gulvet. Dersom elevene er vant med å bruke tallinje regelmessig helt fra skolestart og jobbing med tallforståelse, blir det erfaringsmessig mye lettere lære å bruke tallinje som regneverktøy i addisjon og subtraksjon, osv.


Regnestrategi-plakat


Muntlig telling

«Telle nedover»-strategien forutsetter også at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle nedover fra tallet. Å telle nedover kan være utfordrende for mange barn, fordi de er mest komfortable med å telle oppover.

En vanlig misoppfatning knyttet til denne regnestrategien er at barnet ikke forstår begrepet «å telle nedover» – altså at når vi teller nedover fra et tall, begynner vi å telle tallet som kommer etter det tallet vi teller videre fra. Det er derfor lurt å kommunisere dette tydelig ut til elevene, og jobbe mye med muntlig telling.

Eks: Trekk et tallkort og tell nedover til 0. En annen lignende variant er å trekke et tallkort for så å telle to nedover/tre nedover, osv. Bruk gjerne tallinje på gulvet slik at elevene kan trakke på tallsymbolene samtidig som de teller.


MKX – Minus


Oppgave: «Telle nedover på tallinje» (2 nivå)

Klarer du å telle nedover på minst tre forskjellige måter? Bruk først hendene som regneverktøy, deretter krysser du ut på illustrasjonene til regnestykket, for så å finne løsningen ved å bruke tallinje. Jobb sammen med læringspartner.
Hvilken måte likte du/dere best?


Viklekort

Disse viklekortene er laget med det formål å øve på “telle nedover”-strategien. Hvert av viklekortene har jeg merket med tallområdet regnestykkene er i, slik at du kan nivådifferensiere til elevene dine.

Start med å klippe ut og laminere viklekortene. Deretter klipper du ut hvert enkelt kort, og klipper bort trekantene på langsidene. Deretter lager du et hull med en hullemaskin i sirkelen øverst, og fester en tråd. For å finne lengden på tråden må du teste oppgavene selv, og tvinne tråden rundt viklekortet fra regnestykke til riktig løsning. Det kan være lurt å markere hvor tråden går på baksiden, slik at elevene kan rette på egen hånd.

Addisjon med klesklyper_tallene fra 0-10 
Identifiser det største tallet og tell videre. Bruk utsnittet av tallinja til støtte og marker svarene med klesklyper.

Å telle nedover

 • Oppgaver
  Å telle nedover – 2 nivåI denne oppgaven får elevene lære å trekke fra ved å telle nedover og hvordan denne regnestrategien kan brukes til å løse regnestykker med en ukjent. Bruk tallinje og konkreter i arbeidet med oppgaven.
 • Plastelina
  Visualiser subtraksjonsstykkene ved å lage små klumper med plastelina, for så å smashe ned de klumpene som skal tas bort etter hvert som eleven teller nedover. Prøv det samme regnestykket ved å bruke fingrene.
  Se mer på youtube-videoen «Smashing Subtraction! Playdough Math!».

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=374GlpteteE?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

 • Spill:
  Mattespill 1 – Dette spillet er for to eller flere spillere, og det er om å gjøre å komme først i mål. Dersom brikken kommer på en farget rute, må spilleren gå tilbake igjen det antallet skritt som står i den fargede ruta. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, får spilleren flytte 1 plass frem.
  Mattespill 2 – Du har blitt invitert i bursdagsselskap, men finner ikke veien! Hver gang brikken lander på en farget rute, må du ta en omvei og gå tilbake igjen. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, finner du en snarvei, og kan hoppe en rute frem.

Tallene fra 0-20 (store tallplakater til vegg)
Tallene fra 0-20 (mellomstore tallplakater til vegg)
Tallene 0-20 (små tallkort til bruk i undervisningen generelt)

 

Spill:

 • Gruppering med konkreter:
  Oppgaver:
  Tallvenner – bruk konkreter og del opp mengder (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1 (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1
  Jobb med ulike konkreter og la elevene gruppere mengder. Be gjerne en gutt ta med lekebilene sine, eller ei jente ta med de nye fargeblyantene sine. Gå ut i naturen og plukk kongler sammen med elevene. Her kan mye brukes! Denne oppgaven kan gjøres på flere måter:
  —> Skriv inn tall i alle de nederste sirklene. Elevenes oppgave er å finne summen av de to tallene.
  —> Skriv inn ukas tall i alle de øverste sirklene, eller skriv inn ulike tall. Elevenes oppgave er å finne tallvenner.
  —> Skriv inn tall i de øverste sirklene, i tillegg til en av de nederste. Elevenes oppgave er å finne ut hvilken tallvenn som mangler.
  —> Bruk prikker istedenfor tall.
  —> Skriv inn tall i sirklene og la elevene få lage regnefortellinger som passer til!
 • Still tallene opp som et regnestykke:
  Tallvenner 2 – lett (Kristine Solheim)
  Tallvenner 2 – vanskeligere
  Tallvenner 2 – vanskeligst (Kristine Solheim)

  Snakk om likhetstegnets betydning og vis med konkreter hvorfor et regnestykke kan stilles opp på ulike måter. Her kan man begynne å jobbe med regnestykker med en ukjent!

Tallvenner
Tallvenner 1
Tallvenner 2
Tallvenner 3
Tallvenner 4

Å stille opp regnestykker – mal

Sammenhengen mellom pluss og minus – tallvenner

Finn det ukjente tallet – mal firkanter
Finn det ukjente tallet – mal sirkler

Tiervenner

Tallforståelse

Diverse

 • Tallinje på gulvet – Gjett et tall! En av elevene får en lapp med et tallsybol på, for eksempel 3 og stiller seg på en tilfeldig sirkel på tallinja. Eleven skal finne ut hvilket tallsymbol som står på lappen ved å stille spørsmål til elevene. Dersom eleven stiller seg på sirkel nummer 6, kan eleven spørre: «Er tallet mer eller mindre enn 6?». En medelev svarer at tallet er mindre enn 6. Eleven stiller seg på sirkel nummer 1, og spør: «Er tallet mindre eller større enn 1?». En av de andre elevene forteller at det er større. Slik fortsetter det til eleven har funnet riktig tall.
  Mal: Sirkler til gulv_uten tall
  Andre spørsmål til tallinja:
  Kan du finne tallet 9 på tallinja? Hvordan tenkte du?
  Nå står du på 9. Kan du finne tallet 7 på tallinja? Hvordan tenkte du? 
 • Perlesnor: 
  Aktiviteten «Gjett et tall» kan også brukes på perlesnor. Lærer bestemmer et tall og en elev skal gjette tallet: «Er tallet større eller mindre enn 8?». Bruk en klesklype for å visualisere.
  Spørsmål:
  Kan du finne perle nummer 8 på perlesnora? Hvordan tenkte du? 
  Eleven kan forklare at man kan tenke 5 røde perler og 3 perler til, eller 10 perler og gå to tilbake. Bygg opp tall med utgangspunkt i 5-er- og 10-erstrukturen.
 • 100-perlesnora: Denne perlesnora består av to farger, gruppert i 10-ere. Målet er at elevene skal få gode mentale bilder av tallene opp til 100. De skal frigjøre seg fra å telle med 1 og 1 om gangen, som er en metode som er lite effektiv når de skal regne med tall over 20. Elevene lærer å forholde seg til hele tiere som er en nyttig strategi i hoderegning. Dette er også en strategi som er mye brukt når man gjør utregninger på den tomme tallinja.
  Spørsmål:– Aktiviteten «Gjett et tall» kan også brukes på perlesnor. Lærer bestemmer et tall og en elev skal gjette tallet: «Er tallet større eller mindre enn 8?». Bruk to klesklyper for å visualisere hvilket tallområde perla befinner seg innenfor.

En kommentar om “ROTESIDE”

 1. Hei,

  Så mange flotte undervisningsopplegg du lager! Tusen takk for at du deler 🙂 På siden «tiervenner» er det bilde av mange trekanter med tall på. Så ser jeg at elevene har satt sammen disse små trekantene til en figur, der det er «tiervennene» som skal ligge inntil hverandre. Jeg har lett litt på siden din etter dette spillet/aktiviteten. Har du lagt den ut noe sted?

  Svar

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: