Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Å skrive og lese bokstaver

 • Oppgaver på internett: ABC-boka GyldendahlCappelen alfabetet
 • Se programserien om bokstavene i alfabetet vårt på NRK Lesekorpset.
 • Ukas bokstav: Snakk om bokstavnavn, bokstavlyd, bokstavform, hvor i munnen bokstaven formes, les i Siloremaboka, lag felles tankekart (ord som begynner med bokstavlyden), ulike språkleker (første/siste lyd), form bokstaven i plastelina, mal bokstaven med vann på tavla, spor bokstaven på smartboarden, form bokstaven med kroppen. Jobb med bokstavhefte.
 • Skriv bokstavene i lufta med store bevegelser.BOKSTAVEN Å-SKALERT
 • Skriv bokstavene på ryggen til hverandre.
 • Form bokstavene med plastelina.
 • La elevene reise seg opp i klasserommet gruppevis og skrive ukas bokstav så stort de kan i lufta.
 • Elevene skriver ord på hver sin minitavle. Legg gjerne frem bøker som de kan finne ord i.
 • Bokstavhus: Snakk om hvilken etasje bokstavene hører hjemme i, om det er kjelleren, loftet eller stua. Hvilke bokstaver skal bare være i stua?
  Hvilke bokstaver skal være i stua og på loftet?
   Skriv bokstaver, dikt, regler og diktatord i bokstavhus.
 • Repetisjon av bokstaver: Skriv bokstavene (stor og liten) i bokstavhus. Gi elevene instruksjoner som: “Skriv den første lyden i ordet Ålesund”, osv. Sjekk at elevene vet hvilke etasjer bokstavene skal skrives i. La elevene få skrive sitt eget navn i bokstavhus.

Å finne lyder i ord

 • Språkleker: “Mitt skip er lastet med”.
 • Dra på hjemmebesøk: La elevene legge seg ned på pulten. Be elevene dra hjem til seg selv i fantasien, hjem til leiligheten eller huset der de bor. Gå igjennom rommene sammen med elevene og se dere godt om. Kan dere se noe eller noen som har ukas lyd i seg? La elevene fortelle hva de så etter tur.
 • Begrepene “først”, “midt i” og “sist” knyttet til lesing: Vis med flere eksempler hva først er i ord når vi skriver og leser, og at først kan være på andre måter når vi står på en rekke, skal spille, osv. Bruk bokstavbrikker til å bygge opp ord og snakk om bokstavenes plassering i ord. Lytt ut lyder i ord med fokus på lydenes plassering. Bruk visuell støtte ved å legge ordene med bokstavbrikker for så å fjerne dem når elevene mestrer analysen.
  Hva hører du først i ordet sol? (_ol)
  Hva hører du sist i ordet sol? (so_)
  Hva hører du midt i ordet sol? (s_l)
 • Hvilken lyd mangler?: Presenter et ord muntlig, for eksempel bok. Ta vekk den første lyden:  _ok. Hvilken lyd er tatt bort? Fortsett med andre ord.
 • Lytt ut lyder: La elevene få være detektiver og gå på ordjakt i bøker! Hvor mange ord klarer de å finne som har ukas bokstav i seg? Ha konkurranse om å finne flest ord både innad på gruppa og i klassen. Legg ut bøker, blader, osv, og la elevene lete etter ord. Oppgave: Å lytte ut lyder.
 • Konkurranse: Del klassen i to lag (f.eks. guttene mot jentene). Hvilket av lagene klarer å finne flest ord som har ukas bokstav i seg? La lagene foreslå ord annenhver gang. For å få ordet godkjent må laget kunne fortelle hvor i ordet vi finner ukas bokstav. Det er viktig å åpne for at det er tillatt å svare feil, slik at flest mulig av elevene blir med (f.eks spørre laget om svaret er avgitt, og la laget få muligheten til å endre det endelige svaret).
 • Oppgaver på internettCappelen lytte.

Å trekke lyder sammen til ord

 • Bokstavbrikker: Arbeid med å trekke bokstavlyder sammen ved å bruke bokstavbrikker. Begynn med enstavelsesord som le, se, re. For eksempel: Si tydelig ordet /se/ og legg bokstavbrkkene til ordet. Eleven imiterer deg og “synger sammen” lydene mens han/hun trekker fingeren langs bokstavbrikkene. Fokuser videre på rimord som bil, mil, sil, pil. Begynn med trelydsord (konsonant – vokal – konsonant) som er lydrette.
  Øk vanskegraden til rimord med fire bokstaver, f.eks: bake, kake, hake. Lær eleven å lese ved å dele opp ordene i mindre deler. Bli kjent med stavelsene ved å klappe rytmen: ba-ke. Arbeid etter hvert med ord med konsonantopphopninger.
 • Trekk sammen lyder til ord: Læreren lyderer og elevene finner ut hvilke ord det er.

Å stave ord

 • Spill på Ipad: Ordlek XL (koster 21 kr)
 • Lek: Hangman
 • Klapp stavelser.
 • Hvilke bokstaver mangler? Skriv ord de skal kunne opp på tavla og erstatt noen av lydene i ordet med streker. Deretter la elevene en og en bestemme seg for et ord som de kan teste ut de andre i gruppa på.
 • Oppgave: Skriv alle ordene du kan ved å bruke bokstavlydene du har lært!
 • Lag ord av lyder de har lært med bokstavkort, skriv deretter ordet på tavlene. Alle på gruppa skriver hverandres ord. Les igjennom alle ordene sammen til slutt. En annen variant er å la elevene lage ord med lyder de har lært ved hjelp av bokstavkort en og en, for så å gå fram på tavla og skrive ordet. Hvor mange ord klarer hver gruppe å finne?
 • Skriv fra bøker: Lese høyt felles i samling og samtale om boka. Skriv deretter setninger fra boka på lærerstyrt stasjon, gjerne med utgangspunkt i illustrasjonene på forsiden av boken og tittelen. La de av elevene som ønsker det få lese teksten sin høyt for resten av klassen under oppsummeringen på slutten av økta.
 • Skriv til bilder: Del ut et fargeleggingsark til hver elev. Det er viktig at det er bilde av flere ting på arket. La elevene fargelegge bildet. Deretter skal de skrive en tekst til der de beskriver hva de ser, f.eks: “Jeg ser en brun apekatt.”
 • Diktat og retting av diktat: diktat og retting av diktat
 • Høyfrekvente ikke-lydrette ord (“trollord”):
  og, jeg, meg, seg, deg, de, det, her, der, hv-ord, o som å-lyd
  * Jeg: Skriveoppgave jeg. Elevene skriver om seg selv og tegner til. Arkene samles i et hefte som seinere brukes på lesestasjon. Elevene kan også få lage sin egen Jeg-bok, men her er linjeavstanden mindre.
  * Jeg, meg, deg, seg: fargeleggingsoppgave. Skriv ordene med plastelina på formingsstasjonen. Skriv setninger der dere bruker ordene på lærerstyrt stasjon.
  Lag en plakat til å henge opp i klasserommet.
  * De, der, dere, det, den, deg: Diskuter likheter og forskjeller mellom ordene. Lag et hefte der elevene får skrive ordene i bokstavhus. Skriv hvert av ordene to ganger, slik at elevene får øving i å skrive ordene med både små og store bokstaver. På siste side i heftet skrev jeg en historie med bilder til fra klasseturen vi var på. Ordene de skal lære stod uthevet med fet skrift i teksten. Gå rundt og la elevene lese. Oppsummer timen med å la elevene lukke øynene. Gå igjennom ord for ord, og sjekk hvem som klarer å stave ordet. 
 • Linjerte ark med stor linjeavstand
  Linjert ark med mindre linjeavstand

Å lese

 • Høytlesning av boka “SILOREMA”, store billedbøker og andre barnebøker, både skjønnlitterære- og faktabøker. “Den litterære samtalen” med vekt på førforståelse. Bruk bildene som støtte for lesingen.
 • Øv på å lese nøyaktig: Synliggjør at når en bokstav er forskjellig i to ord, medfører det at ordene har ulik betydning, slik at eleven forstår viktigheten av å lese nøyaktig. F.eks: “Her er min bil” og “Her er din bil”.
 • Tekstskaping: Skriv tekster sammen med barna som barna bearbeider, gjerne om turer dere har vært på. Eks: “Vi løp fort opp bakken”, sa Peter. Vi så hestehov”, sa Ali. Skriv teksten på PC og bruk den som leselekse.
 • Konkurranse: Hold opp et og et kort som elevene skal lese. For at eleven skal få poeng må han/hun også svare på oppfølgingsspørsmål som f.eks: «Nevn 3 ord som begynner med den samme lyden som dette ordet», eller: «Si to ord som rimer på dette ordet». Dersom eleven ikke klarer dette kan de andre elevene på gruppa svare og dermed stikke av med poenget. Hvem får flest poeng?
 • Lesekort: 2-lydsord3-lydsord.

Å lese er å forstå

 • Leseleksa: Bruk smartboarden til å vise bilder av nye ord og begreper fra leseleksa i spisepausen.
 • Involver foreldrene: Vis foreldrene i klassen hvordan de kan jobbe med innholdsforståelse når de leser leseleksa sammen med barnet sitt. Snakk også om
  hva de kan gjøre hjemme for å bidra til å utvide barnets ordforråd. Dette er spesielt viktig for minoritetsspråklige elever.
 • Styrk elevens ordforråd: Rett fokus både mot ordets form (vokaler/konsonanter, stavelser, bøyingsmønstre, ord-i-ord, osv) og innhold.
 • Setningsoppbygning:
  – Arbeid med rett ordstilling i setninger for eksempel ved å klippe enkle setninger opp i enkeltord. Begynn med setninger med to ord, og utvid etter hvert til litt lengre setninger. Vis hele setningen før du klipper. Bland ordene. La elevene sette sammen setningen.
  – Ta utgangspunkt i setninger fra leseleksa, men skriv ordene i feil rekkefølge. Klarer elevene å få setningen riktig?
 • Mellomrom: Skriv ordene i hverandre. Hvor skal det være mellomrom?
 • Oppgaver på internett: Cappelen les skriv-grønn,
  Cappelen les-skriv-blåCappelen begreper-grønnCappelen begreper-blå

Å finne rim og klanger i ord

Ukas bokstav

 • Aa:
  Fargelegg en ananas.
  Snakk om hvordan liten a skrives på pc.
 • Bb:
  Bokstavens form: B har en lang strek med en bue nederst til høyre. Bokstaven kan også ligne på en mann som bærer en sekk på magen eller en dame som er gravid.
  Fargelegg en bil og en bamse.
  Les boka “Bisk blir borte”.
 • Cc:
  Fargelegg en cola.
  Ord med Cc: CD, caps, Coca cola, celle, chips, chilli, cirka, facebook, rock, taco, snacks, bacon, WC, PC, osv.
 • Dd:
  Bokstavens form: d er en mann som drar.
  Fargelegg en dinosaur.
  Lag en drage med papp. Fest sløyfe av kreppapir på halen.
  Jobbe med ordene: de, der, dere, det, den, deg.
 • Ee:
  Snakk om at e-bokstaven noen ganger uttales “æ”.
  Har du tenkt på at dersom vi skriver bokstaven e foran ordet sel, blir det esel? Vis bilder av dyrene, snakk om likheter og forskjeller.
  Fargelegg et eple.
 • Ff:
  Bokstavens form: bokstaven ser ut som en stokk med en strek på.
  Fargelegg en fisk.
 • Gg:
  Fargelegg en gulrot.
  Snakk om hvordan liten g skrives på pc.
  Ordene jeg, meg, deg, seg rimer og slutter på g.
  Snakk om hvordan g skrives på data.
 • Hh:
  Fargelegg en hane.
  Snakk om at h-bokstaven av og til kan være stum.
 • Ii:
  Fargelegg en is.
 • Jj:
  Fargelegg et jordbær eller bruk grønt og rødt silkepapir og lim på.
 • Kk:
  Fargelegg en katt med krusedullhale, klipp ut. Løve_skalert 500
  Les “Karsten må på sykehus”.
 • Ll:
  Fargelegg en løve.
 • Mm:
  Fargelegg en maske.
 • Nn:
  Fargelegg en nese.
 • Oo:
  Snakk om at o-bokstaven noen ganger uttales å.
  Fargelegg en ost.
 • Pp:
  Fargelegg en paraply.
  Lag en utstilling med pinnsvin av plastelina. Fest fyrstikker på.
 • Qq:
 • Rr:
  Fargelegg en robot.
 • Ss:SOL-skalert
  Bokstavens form: bokstaven ligner på en slange.
  Fargelegg en slange.
  Lag en spå.
 • Tt:
  Fargelegg en trompet.
 • Uu:
  Fargelegg en ugle.
  Snakk om ord som får en ny betydning dersom vi setter u foran: venn/uvenn, vær/uvær, synlig/usynlig, enig/uenig, moden/umoden, forsiktig/uforsiktig, trivelig/utrivelig, osv.
 • Vv:
  Fargelegg en vase.
  Plukk blomster ute og sett blomstene i en vase.
  Steik vafler, lag mønster.
  Lag Vv-bokstaven med kroppen på ulike måter (bruk fingrer, armer og bein!)
  Hvilke andre bokstaver er det V ligner på? (Y, U, W, M, N, A opp-ned)
  Er det noe annet V-bokstaven ligner på? (fuglenebb, hustak, trekant, osv.)
 • Ww:
  Ord med Ww: WC, kiwi, show, swing, watt, wc, web, wok.
 • Xx:
  Fargelegg en xylofon.
  Ord med Xx: xylofon, taxi, boxer, taxfree, saxofon, (ica) maxi, fax
 • Yy:
  Ord med Yy: yoga, yoghurt, fyr, kyr, kryp, lys, nype, nyse, kry, fy, meny, sky, osv.
 • Zz:

  Bokstaven Z laget av løvetann, blader og steiner.


  Ord med Zz i seg: zalo, zoo, zoome, zebra, Zorro, Zara, yatzy, pizza, Aliza, osv.
  Dans til jazzmusikk!

 • Ææ:
  Snakk om at æ-lyden noen ganger kan være bokstaven e.
  Fargelegg en pære. Riv ut fra ukeblader som krølles og limes på.
  Fargelegg en ærfugl.
  Ord med Ææ: æsj, bæsj, bær, bære, være, lære, nær, hæ, tær, sær, osv.
 • Øø:
  Fargelegg en ørn.
 • Åå:
  Snakk om at o-bokstaven noen ganger kan uttales å.
  Fargelegg en ål.
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.