Leseopplæring

Grunnleggende leseopplæring prioriteres på 1. og 2. trinn og videreutvikles og automatiseres på 3. og 4. trinn.


Introduksjon av ny bokstav

Diplom

Introduksjon av ny bokstav:
https://undervisningsmetoder.wordpress.com/norsk.

Skriveopplæring:
https://undervisningsmetoder.wordpress.com/norsk

Diplom til bokstavfest for å markere at alle bokstavene er gjennomgått: DIPLOM – bokstavfest .

Denne er lagt ut i redigerbar versjon slik at du selv kan sette på bunntekst med navn på trinn, skolen, måned og årstall. (Anne Marte N. Sandnes)


Bokstav-lyd – forbindelsen

Å mestre bokstavgjenkjenning innebærer at en ser bokstaven, gjenkjenner bokstaven, og kobler den til riktig bokstavlyd. For at bokstavgjenkjenningen skal være automatisert, må elevene kunne si bokstavens lyd umiddelbart etter at de har sett bokstaven. Bokstavgjenkjenning er nødvendig for å lese ord. Tiden det tar fra eleven kobler bokstaven til bokstavens lyd er helt avgjørende for om eleven mestrer bokstavgjenkjenning eller ikke. For at bokstavgjenkjenningen skal være funksjonell i lesing, må koblingen mellom bokstav og lyd skje raskt.

Jevnlig kartlegging

Last ned Lesesenterets bokstavprøve her. PDF-utgaven er gratis.

Vær oppmerksom på de elevene som ikkehusker bokstavlydene etter at de er gjennomgått på skolen.

Bokstavoppslag på vegg

Mange elever er avhengige av å se bokstavoppslag på veggen for å huske hvilken lyd som hører til hvilken bokstav. Slike oppslag presenterer som regel bokstaven sammen med et bilde av et ord der bokstaven er ordets første lyd. Å bruke denne type støtte er naturlig i starten, men det må ikke bli en langvarig strategi elevene bruker for å huske bokstavlyden.

Last ned her: Bokstavplansjer – forstørr fra A4 – A3 og laminer for veggoppslag. (Anne Marte N. Sandnes)

Bokstavkort

Bruk bokstavkort med illustrerende bilder i starten. Vis bokstavkortene og la elevene si bokstavlyden. Gjør dette hver dag. Dette er en fin aktivitet som kan brukes i samling, på lærerstyrt stasjon, mens man venter på at alle elevene skal komme inn i klasserommet, osv.

En annen vri er at læreren viser bokstavkortene og sier lydene, men noen ganger sier lydene feil – med vilje. Avtal på forhånd at elevene skal sitte når bokstavlyden er riktig og reise seg når bokstavlyden er feil.

Last ned her: Bokstavplansjer – må lamineres! (Anne Marte N. Sandnes)

Kaboom!

Merk ispinner med bokstavene i alfabetet. Marker en stjerne på fem av ispinnene. Elevene spiller Kaboom i grupper på 4-5. Det er hver sin tur å trekke en ispinne, og dersom de klarer å si bokstavlyden, får de ispinnen. Dersom de trekker en ispinne som er markert med stjerne (kaboom!), mister de alle ispinnene sine og må legge ispinnene tilbake i boksen. Vinneren er den som står igjen med flest ispinner.


Å lytte ut lyder – førstelyd

Vis med flere eksempler hva først er i ord når vi skriver og leser, og at først kan være på andre måter når vi står på en rekke, skal spille, osv.

Klasse-memory

Ta bilde av hver elev, print ut og laminer. Lag en lapp til hvert bilde der du skriver forbokstaven til hver elev. Bruk kortene til å spille memory med utgangspunkt i førstelyd.

Bokstavhotell

Bokstavhotell

Foto: Elise Gjerpe Solberg

Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlund har brukt lokk og bunn på ipadbokser til å lage bokstavhotell. Hver gang de introduserer en ny bokstav tar de med seg en skattekiste med to ting på dagens bokstav. Elevene gjetter hva som er i skattekista, og ved å lytte ut framlyden klarer de å gjette hva som er dagens bokstav. Deretter fester de den nye bokstaven til resten av bokstavhotellet og setter konkretene inn i hotellrommet.

Noen ganger får elevene i oppgave å ta ut alle konkretene, for så å legge de inn i riktig rom ved å lytte ut fremlyden.

Skriveoppgaver

Mitt skip er lastet med

Kaboom!

Merk ispinner med bokstavene i alfabetet. Marker en stjerne på fem av ispinnene. Elevene spiller Kaboom i grupper på 4-5. Det er hver sin tur å trekke en ispinne, og dersom de klarer å finne et ord som har denne bokstavlyden til førstelyd, får de ispinnen. Dersom de trekker en ispinne som er markert med stjerne (kaboom!), mister de alle ispinnene sine og må legge ispinnene tilbake i boksen. Vinneren er den som står igjen med flest ispinner.

Reis opp!

Til dette trenger du en bunke med bokstavkort.

En elev kommer frem og trekker et bokstavkort fra bunken. De elevene i klassen som har bokstaven som førstelyd reiser seg opp.

(Anne Marte N. Sandnes)

Finn din venn / memory

Memory med små og store bokstaver. Når elevene går rundt i klasserommet sier de bokstavlyden sin helt til de finner eleven som har den samme bokstaven. (Anne Marte)

Lesespill

Alias

Bokstavbrikker

Pusle ord

Eleven legger et utvalg bokstavbrikker utover bordet. Eleven pusler sammen ord som begynner på bokstaven ved hjelp av bokstavene. Eleven skriver deretter ordet han/hun har laget. Deretter bruker eleven bokstavene til å lage nye ord. Hva blir førstelyden i de nye ordene?

Aktiviteten kan differensieres ved å tilpasse antallet bokstavbrikker.


Å lytte ut lyder – midtlyd

Bruk små elevtavler/skrivebøker. Snakk om hva midtlyd er. Lag tre streker, hvor hver strek skal representere en bokstavlyd.
* En versjon av dette er at læreren sier hvilken bokstav som skal være midtlyd, og elevene på gruppa finner hvert sitt ord med denne midtlyden.
* En annen versjon er at læreren sier førstelyd og sistelyd som elevene må skrive på riktig strek, og at elevene skal finne midtlyden. 
(Anne Marte N. Sandnes)


Å lytte ut lyder – sistelyd

Bruk små elevtavler/skrivebøker. Snakk om hva sistelyd betyr. Lag tre streker, hvor hver strek skal representere en bokstavlyd.
* En versjon av dette er at læreren sier hvilken bokstav som skal være sistelyd, og elevene på gruppa finner hvert sitt ord med denne sistelyden. Enten kan elevene få bestemme hvor mange lyder ordet skal ha selv, ellers kan læreren sette rammer for antall bokstavlyder (for å gjøre det vanskeligere til de elevene som trenger ekstra utfordringer).
* En annen versjon er at læreren sier førstelyd og midtlyd som elevene må skrive på riktig strek, og at elevene skal finne sistelyden.
(Anne Marte N. Sandnes)


Å lytte ut lyder:
førstelyd, midtlyd og sistelyd

Bokstavbrikker

Bruk bokstavbrikker til å bygge opp ord og snakk om bokstavenes plassering i ord. Lytt ut lyder i ord med fokus på lydenes plassering. Bruk visuell støtte ved å legge ordene med bokstavbrikker for så å fjerne dem når elevene mestrer analysen.
– Hva hører du først i ordet sol? (_ol)
– Hva hører du sist i ordet sol? (so_)
– Hva hører du midt i ordet sol? (s_l)

Ordjakt

La elevene få være detektiver og gå på ordjakt i bøker. Hvor mange ord klarer de å finne som har ukas/dagens bokstav i seg? Legg ut bøker, blader, osv, og la elevene lete etter ord (Anne Marte N. Sandnes). Oppgave: Å lytte ut lyder

Hjemmebesøk

La elevene legge seg ned på pulten og lukke øynene. Be elevene dra hjem til seg selv i fantasien, hjem til leiligheten eller huset der de bor. Gå igjennom rommene sammen med elevene og se dere godt om. Kan dere se noe eller noen som har ukas bokstavlyd i seg? La elevene fortelle hva de ser etter tur. Hvor i ordet hører vi lyden?

Bruk malen: Å lytte ut lyder, eller la elevene få komme med ord som dere skriver på tavla i et trekolonneskjema: førstelyd, midtlyd, sistelyd. (Anne Marte N. Sandnes)

Konkurranse

Hvem klarer å finne flest ord som har ukas bokstavlyd i seg? Del klassen i to lag (f.eks. guttene mot jentene). La lagene foreslå ord annenhver gang. For å få ordet godkjent må laget kunne fortelle hvor i ordet vi finner ukas bokstav. Det er viktig å åpne for at det er tillatt å svare feil, slik at flest mulig av elevene blir med (f.eks spørre laget om svaret er avgitt, og la laget få muligheten til å endre det endelige svaret dersom det er feil).

Ta med – dag

Ta me-dag

La elevene få ta med seg ting på skolen som har bokstaven dere jobber med i seg! Bildet nedenfor er fra da vi lærte om sortering i matematikk. Elevene tok med seg ting hjemmeifra som hadde ukas bokstaver i seg, og på fredag sorterte vi tingene. En og en elev fikk komme frem i samling, vise og fortelle hva de hadde med seg, og fortelle hvor de ville legge den. De tingene som hadde begge bokstavene i seg la vi i midten.


Trekke sammen lyder til ord

Gjør elevene oppmerksomme på at bokstaver er meningsskillende i ord! Grunnen til dette er at ikke alle elevene er så v

bokstav og lyd_Gøril
Foto: Gøril Mortensen Engstad

Lesefinger

lydbølger
Foto: Anne Marte N. Sandnes

Oppgaver på internett

Kaboom!

Merk ispinner med ord som elevene skal kunne lese, gjerne hentet fra leseleksa. Marker en stjerne på fem av ispinnene. Elevene spiller Kaboom i grupper på 4-5.

Det er hver sin tur å trekke en ispinne,og i denne versjonen skal eleven som trekker ispinnen si bokstavlydene i ordet til eleven som sitter til venstre for seg, som skal gjette hvilket ord det står på ispinnen. Dersom eleven gjetter riktig, får eleven ispinnen. Dersom de trekker en ispinne som er markert med stjerne (kaboom!), mister de alle ispinnene sine og må legge ispinnene tilbake i boksen. Vinneren er den som står igjen med flest ispinner.

Lydering

Læreren: Hvilket ord er dette? r-e-v.

Trekk sammen lyder til ord. Læreren lyderer og elevene finner ut hvilke ord det er.

Husk at tempoet du bruker når du sier lydene kan brukes for å nivådifferensiere. Dersom du sier lydene så sakte at de nesten limes sammen, blir det lettere enn dersom du sier lydene i raskt tempo.

Piperensere

IMG_8411
Foto: Anne Marte N. Sandnes

Bokstavbrikker

Arbeid med å trekke bokstavlyder sammen ved å bruke bokstavbrikker.

– Begynn med enstavelsesord som le, se, re. For eksempel: Si tydelig ordet /se/ og legg bokstavbrikkene til ordet. Eleven imiterer deg og «synger sammen» lydene mens han/hun trekker fingeren langs bokstavbrikkene.

– Fokuser videre på rimord som bil, mil, sil, pil.

– Begynn med trelydsord (konsonant – vokal – konsonant) som er lydrette.

– Øk vanskegraden til rimord med fire bokstaver, f.eks: bake, kake, hake.

Lær eleven å lese ved å dele opp ordene i mindre deler. Bli kjent med stavelsene ved å klappe rytmen: ba-ke.

– Arbeid etter hvert med ord med konsonantopphopninger.

Pusle ord

Eleven legger et utvalg bokstavbrikker utover bordet. Eleven pusler sammen ord ved hjelp av bokstavene. Eleven skriver deretter ordene han/hun har laget. Aktiviteten kan differensieres ved å tilpasse antallet bokstavbrikker.

Bytt en bokstav (minimale par)
Eleven legger et utvalg bokstavbrikker utover bordet. Eleven legger for eksempel tre bokstaver med bokstavbrikkene. Hvor mange forskjellige ord kan han/hun lage ved å bytte ut en og en bokstavbrikke? For eksempel: pil – mil – sil – sel – ser. Eleven skriver ordene han/hun velger som en kjede i skriveboka si, for eksempel som en kjede av ord. Aktiviteten kan differensieres ved å tilpasse antallet bokstavbrikker.

Lage nye ord med bokstavene i et annet ord
Elevene pusler et ord med bokstavbrikker. For eksempel “telefon”. Eleven skal så pusle sammen nye ord ved hjelp av disse bokstavene, og deretter skrive ordene han/hun har laget.

Finn bokstaven som mangler

Elevene arbeider i par. Et utvalg bokstavbrikker ligger utover bordet. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene. Deretter snur eller fjerner eleven en bokstavbrikke. Den andre eleven skal så gjette hvilken bokstav som er fjernet. I neste omgang bytter elevene roller. Aktiviteten kan differensieres ved å tilpasse antallet bokstavbrikker, eller antallet brikker som fjernes i ordet.

Hvilket ord tenker jeg på?

Elevene arbeider i par. Et utvalg bokstavbrikker ligger utover bordet. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene, uten at den andre ser ordet. Deretter blander han/hun brikkene slik at de ligger hulter til bulter. Den andre eleven skal så pusle sammen bokstavbrikkene og lage det ordet han/hun tror den andre laget. I neste omgang bytter elevene roller.

Mini-scrabble

Elevene arbeider i par. Flere sett med bokstavbrikker ligger i en bunke (legg gjerne i noen ekstra vokaler som a,e,i,o og høyfrekvente konsonanter (s,l,m,n,r,t). Elevene trekker 7 brikker hver som de legger foran seg. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene og legger det fram midt på bordet. Deretter trekker han flere lapper fra bunken, slik at han fortsatt har 7 bokstavbrikker. Den andre eleven skal nå pusle et ord med utgangspunkt i bokstavene i ordet som er lagt. Når ingen kan lage flere ord, er spillet over.


Lesing som teknisk avkoding

Melkeoversikt

Lag en oversikt over hvilken melk elevene i klassen skal ha. I min klasse fikk elevene som skulle ha lettmelk skrive navnet sitt på ei liste i Word, deretter laget vi en ny liste der elevene som skulle ha kakaomelk skrev navnet sitt, osv. Hver gang ordenselevene deler ut melk, finner jeg frem melkeoversikten og viser den på smartboard. Slik ble de fort flinke til å lese hverandre sine navn. Dermed ble det blant annet lettere for elevene selv å dele ut bøker til resten av klassen.

Lesetrim / Sandefjordportalen:

http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/

Lesetrim er et program som kan brukes til å øve på høyfrekvente ord. Du kan selv stille inn hvor mange ord dere vil øve på, hvor lenge hvert av ordene skal være synlig på skjermen, pause mellom ordene og om du vil ha på tale.


Leseramser – automatisering av høyfrekvente ord

De 100 vanligste ordene våre (med  markerte konsonanter og vokaler)

Leseramser_2-lydsord


Leseramser_3-lydsord


Leseramser_4-lydsord


Leseramser_5-lydsord


Leseramser_6-lydsord

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.