LUS

LUS 1-6: FØRFORSTÅELSESFASEN

Litteratur
Elever i denne fasen av leseutviklingen bør lese bøker som har ingen eller få ord per side. Boka bør være på ca. 8 sider og ha korte setninger.
Se eksempelsamlingen med forslag til litteratur som gir elevene mestringsfølelse på https://www.deichman.no/side/lus-leseutviklingsskjema.

LUS 1: Leser og skriver navnet sitt

LUS 2: Kjenner igjen leseretningen

LUS 3: Skjønner at det som er skrevet kan sies

LUS 4: Kjenner igjen ordbilder

LUS 5: Skjønner nye ord ut fra kjente ord

 • Kjenner igjen, finner støtte og benytter flere ordbilder
 • Kjente ordbilder blir benyttet for å trekke konklusjoner om nye ord
 • En god måte å hjelpe elevene på er å sammenligne ordbildene med hverandre slik at de blir bevisst på likheter og forskjeller

LUS 6: Bruker enkeltbokstaver for å kjenne igjen ordet

 • Leser bildene i like stor grad som teksten
 • Korrigerer seg selv når de oppdager at det de leser ikke stemmer
 • Vi hjelper eleven best ved å gi dem mange anledninger til å gjøre oppdagelser og trekker konklusjoner når vi leser for dem og sammen med dem

 

 

 

 

 

 

 

7. Bruker bokstavene effektivt for å lese

 • Selvkorrigering er vanlig
 • Bruker de første bokstavene for å lese nye ord. Større treffsikkerhet enn på LUS-nivå 6
 • Gir opp hvis de ikke forstår ordet etter 3-4 lyder
 • Når de velger en for vanskelig bok, opplever de den som kjedelig og vil finne en ny
 • Leser høyt som støtte til forståelse

8. Kan erstatte tale/lytte med lese/skrive

 • Viser foratåelse av at det er mulig å kommunisere gjennom å lese og skrive
 • Kan skrive små lapper med kreativt innhold
 • Mange barn skriver før de kan lese

9. Lyderer for å lese ukjente ord (forventet LUS-nivå i første klasse)

 • Økt fokus på bokstavene når de leser
 • Kan så mange bokstaver og lyderer at vedkommende kan lydere mange vanskelige ord
 • Lyderer ord der de normalt skal kunne lese ordbildet, trenger påminnelser om at de kan ordet
 • Leser med hensikt sakte og nøyaktig
 • Tekster eleven velger å lese må inngå i en kjent sammenheng, men trenger ikke være kjent tekst
 • Leser enkle tekster på egen hånd, men også ukjent tekst

10. Veksler mellom ulike strategier for funksjonell lesing

 • Leser med godt utbytte enkle ukjente tekster, men er fremdeles avhengig av god førforståelse.
 • Trenger ikke å lydere hele ordet.
 • Stopper opp etter å ha lest en setning for å tenke over innholdet.
 • Bruker ikke mer informasjon enn det som er nødvendig for å finne betydningen. Styres mer av teksten enn av bildene.
 • Mer flyt i lesingen når de leser enkle tekser.
 • Velger etter hvert mer omfattende bøker.

11. Leser stotrende, strever seg fram i teksten (forventet LUS-nivå i andre klasse)

 • Velger tykkere bøker med få linjer på hver side, godt mellomrom mellom linjene og gjerne tiltalende bilder
 • For å få tak i innholdet i mer krevende bøker går det med mye tankestrategi
 • Leser langsomt og konsentrert for å få tak i meningen
 • En svært følsom periode i leseutviklingen, kan lett miste motet og ikke komme gjennom en hel bok
 • Behovet for å lese høyt øker

12. Leser minst 3-5 ord som ligger innenfor deres erfaringsverden før de står fast

 • Bruker fortsatt mye energi i selve lesingen
 • Krevende  å lytte til barnets lesing
 • Å måtte lese høyt for andre barn kan ha en direkte skadelig innvirkning på leseutviklingen på dette stadiet, så sant eleven ikke leser høyt etter eget ønske
 • Førforståelsen er viktig for motivasjonen til å lese vanskeligere tekster
 • Barnet har passert den mest kritiske fasen i leseutviklingen, men er likevel ikke på sikker grunn
 • En god måte å hjelpe eleven på er å finne gode og interessante bøker som gjør lesingen anstrengelsen verdt

13. Leser nesten flytende, står fast i blant (forventet LUS-nivå i tredje klasse)

 • Denne fasen kan vare lenge
 • Eleven leser med bedre flyt og får sammenheng i det de leser
 • Leser iblant en hel setning uten problemer, men kan møte ord som kan by på vansker
 • Lesingen krever fortsatt mye energi, noe som gjør at eleven kan bli sliten av å lese
 • Eleven leser enkle tekstbøker med færre bilder enn tidligere eller helt uten illustrasjoner. Teksten er vktigere enn bildene
 • Tankekapasiteten bruker hovedsakelig på å forstå teksten, ikke på selve avkodingen
 • Kombinerer lydering og helordslesing
 • Eleven velger ofte å lese stille, men kan ha leppebevegelser
 • Trenger ikke voksenstøtte

14. Søkeleser, finner svar på faktaspørsmål

 • Finner raskt frem til enkeltopplysninger i en sammenhengende tekst

15. Leser flytende kapittelbøker med god forståelse. Foretrekker å lese stille (forventet LUS-nivå i fjerde klasse)

16. Kan følge skriftlige instruksjoner

17. Leser løpende tekst (TV-teksting)

18a) Leser bøker lett der handlingen føres ukomplisert videre, bokslukere (forventet LUS-nivå i sjuende klasse)

 • Fokus på handlingen, men kan velge mer krevende litteratur enn før

18b) Reflekterende skriving (forventet LUS-nivå i tiende klasse)

 • Leser ungdomsbøker og enkel voksenlitteratur i ulike sjangre
 • Søker mer inngående personskildringer, og leser under overflaten
 • Er mer fokusert på tanker, konflikter og forklaringer på handlingsforløpet enn på selve handlingen
 • De reflekterer rundt det leste, og sammenligner med annen litteratur
 • Elevene er blitt skriftspråklige, og kan forholde seg til ulike sjangerkrav

18c) Voksenbøker, tema og symbolikk

19. Overblikk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.