Hvordan skape et godt klassemiljø

Opplæringsloven §9a-2:
Retten til et trygt og godt skolemiljø

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Arket på ryggen

Elevene deles inn i grupper på 5-6 elever i hver gruppe. Hver deltaker får et ark festet på ryggen sin. Alle på gruppa skal skrive en setning på ryggen til hver av de andre deltakerne. setningen skal være positiv og rosende. Når alle har skrevet til alle tas arkene av. Deltakerne setter seg i ring på gulvet, og alle leser minst en setning de har fått på ryggen. Målet med aktiviteten er å øve på og gi ros (hentet fra www.linktillivet.no).

Smil!

Glem ikke smilets betydning i møtet med elevene.

«Fremdeles er det slik at over alle barrierer; geografiske, etniske, språklige, religiøse, så er det fortsatt en eneste ting som øyeblikkelig blir forstått og aldri misforstått oss mennesker imellom, nemlig et åpent, vennlig smil.» (Sitat Arthur Arntzen)

Dagens takk

Skriv en hilsen til elevene på tavla som elevene får se når de kommer inn i klasserommet om morgenen. Ta utgangspunkt i noe positivt en eller flere av elevene gjorde dagen før. F.eks:

«I dag går dagens takk til Lars fordi du inkluderte alle i leken ute i friminuttet.
Flott!»

«Dagens takk» kan brukes for å forsterke ønsket atferd:
– Bruk «dagens takk» i forhold til en sosial ferdighet dere jobber med i klassen. Dersom dere f.eks. øver på å inkludere alle i leken, kan «dagens takk» gå til en elev som har vært flink til å inkludere alle.
– Bruk «dagens takk» for å løfte fram elever som strever. Dersom en elev stadig glemmer å rekke opp hånda ved spørsmål og svar, kan nettopp denne eleven være den som får «dagens takk» dagen etter at eleven har gjort det bedre enn andre dager.
– Bruk «dagens takk» for å løfte fram de gode eksemplene.

«Dagens takk» kan kombineres med å skrive et brev som sendes hjem til foreldrene.
Sørg for at alle elevene får «dagens takk» minst en gang i løpet av perioden.

Bursdagsmarkeringer

Det er mange måter å markere at en elev i klassen har bursdag! Noen velger å skrive en gratulasjon på tavla. Noen synger bursdagssangen og sender opp raketter. Noen setter et flagg på pulten til bursdagsbarnet. Det viktigste er at alle elevene i klassen får markert bursdagen sin på samme måte, slik at ingen blir misunnelig.

Elevsamtaler

Ha elevsamtaler minst to ganger per år. Ikke glem at det sosiale er (minst) like viktig som det faglige!

Felles aktiviteter

Bestem hva elevene skal leke i friminuttet før de går ut. Alle i klassen skal være med.
Gjennomgå reglene for leken/spillet.
Følg opp når elevene kommer inn igjen og snakk om hvordan det gikk.

Felles opplevelser

Legg til rette for å skape gode fellesopplevelser. Det kan være f.eks: turer, spill, lego, bamsefest, film, dans, quiz, klassefrokost, leker ute og inne, lage snømann sammen, osv.

Felles måltid

Lag og spis frokost sammen på skolen – også uten at foreldrene er med. Sett på hyggelig musikk, pynt klasserommet og la elevene få ta med en ting hver til felles langbord.
Det kan også være en frukt.

Fem-linjers med positive ting

Start timen med å la en elev få komme frem. La klassen få komme med forslag til setninger som forteller noe positivt om eleven. Fem linjer holder. Kan brukes som en starter. Du kan også skrive adjektiv om eleven på pc og printe ut, slik at eleven får det med seg hjem.

Filmkveld

Arranger filmkveld! Flytt pultene til side og gjør klasserommet hjemmekoselig.La elevene få ta med seg pute og pledd.
Kanskje kan dere kutte frukt og servere også?

Foreldresamarbeid

Ta opp klassemiljø som tema på foreldremøter. Fortell at også foreldrene spiller en sentral rolle for å skape et godt klassemiljø. F.eks:

 • Hvordan omtaler de skolen hjemme?
 • Hvordan snakker de om andres barn?
 • Klare og tydelige regler i hjemmet.
 • Vise respekt for andre.
 • Språkbruk og høflighet i oppdragelsen.
 • Oppmuntre til støttende og inkluderende atferd.
 • Delta i og ta initiativ til felles aktiviteter for elever og foreldre.
 • Oppmuntre barnet til å si ifra til kontaktlærer dersom noe ikke er bra på skolen.
 • Være restriktiv i forhold til å ta barna ut av skolen utenom skolens ferier.

Fremhev det positive!

Avslutt dagen med å fortelle om noe positivt som har skjedd i løpet av skoledagen – uansett om det har vært en dårlig dag. Dette kan man gjøre på flere ulike måter.

 • Læreren skryter av klassen og forteller at i dag har de vært flinke til … (gjerne en sosial ferdighet dere øver på)
 • Læreren ber elevene rekke opp hånda og fortelle hva som var det gøyeste de fikk gjøre på skolen i dag.
 • Alle elevene får si hva som har vært det beste med dagen i dag, før de forlater klasserommet.
  Osv…

Ganger og korridorer

Dekorer veggene i ganger og korridorer! Vis noe flott dere har laget, noe dere har oppnådd, noe dere er stolte av, bilder av noe fint dere har gjort sammen.

Gjør noe hyggelig for andre

La elevene i fellesskap få bli enige om en hyggelig ting dere kan gjøre sammen for å glede andre. Eksempler på dette kan være å overraske noen dere synes fortjener en oppmuntring eller takk, samle inn penger til et veldedig formål, osv.

IMG_7569
Elevene i musikkgruppa ved Vestli skole laget juleforestilling for de eldre på dagsenteret. Elevene sang, danset og spilte på instrumenter. Med seg hadde de også julekort som de selv hadde laget. Etter forestillingen var det sosialt samvær med kakao, julekaker og annet godt. Noen av de eldre fikk til og med lære å spille ukulele! En fantastisk opplevelse for alle som var med. (Foto: Anne Marte N. Sandnes)

Gladmelding

Elever med litt ekstra utfordringer i skolehverdagen kan ha glede av å ha sin egen glabok. I denne lille boka skriver læreren en kort hilsen hver dag, som så blir med hjem til foreldrene slik at de kan signere. Det holder å skrive en setning, men det skal være noe som eleven har mestret. Elever som får mye tilsnakk i hverdagen vil ha glede av å føle at de blir sett også for alle de bra tingene de gjør.

Hemmelig venn

Utstyr: klasseliste, lapper med navn på alle elevene i klassenLa en og en elev få komme fram og trekke hvem sin hemmelige venn de skal være. Skriv navnet de trekker ved siden av elevens navn på klasselista, slik at du har oversikt. Elevene får i oppgave å si og gjøre noe hyggelig for sin venn, men uten å røpe hvem de har som sin hemmelige venn. Snakk om hvorfor det er viktig å klare å holde det hemmelig. På forhånd må dere bestemme hvor lenge det skal vare.
I desember og perioden fram mot jul, kan man ha «nissevenn» – en venn som gjør fine ting, men også rampestreker.

Heiarop

Lag et klasse-heiarop sammen med elevene som er bare for klassen. Heiaropet kan brukes ved idretssarrangementer, avslutning av dagen, klassesammenkomster, osv.

Heiaropet til klasse 4B under skolens kanonballturnering våren 2017:

«Svarte og hvite med capsen på snei,
pass deg før vi kaster på deg!
Åååååh 4B!»

Bevegelser:
Alle står ved siden av hverandre, kledd i caps, hvit t-skjorte og svart bukse.
Svarte (alle peker på buksa), hvite (alle peker på t-skjorta), capsen (alle peker på capsen), på snei (alle tar capsen på siden), pass deg (alle peker framover), kaster (alle leker som de kaster en ball), åååååh (alle bøyer seg med armene ned), 4B (alle reiser seg opp og veiver med armene).

Inkluder alle

Dersom en elev skal feire bursdagen sin, må han eller hun invitere enten alle av et kjønn eller hele klassen. Ta det opp som et punkt på foreldremøtet.
Lær elevene hva man kan gjøre for at alle skal bli inkludert i leken.

Klassebamse

20140618_133300skalert
Foto: Anne Marte N. Sandes

La elevene få bytte på å ta klassebamsen med seg hjem. Når bamsen er hjemme hos noen

skriver eleven (eller elevens foreldre/søsken) i boka som følger med klassebamsen. Den kan også brukes i klassering og i andre sammenhenger i undervisningen der det måtte være aktuelt.

Klasseledelse

Utøvelse av god klasseledelse bidrar til å skape et godt sosialt miljø i klassen. Skap et godt læringsmiljø, «se» alle elevene, vær rettferdig og skap gode lærer-elev-relasjoner.

Klasseregler

Lag regler sammen for hvordan dere ønsker å ha det i klassen.
Husk å formulere klassereglene positivt («Vi er snille mot hverandre»- ikke: «Vi slår ikke»). 4 – 5 regler holder. Lag en fin plakat som henges opp i klasserommet, slik at klassereglene er godt synlige. Jobb med å lære en og en klasseregel om gangen. Lag gjerne tipsplakater der dere skriver tips om hva man kan gjøre for å lære seg å følge klassereglene.

Klassering

Alle sier noe hyggelig om den personen som sitter ved siden av seg.

Klassemøter

Ha regelmessige klassemøter der dere tar opp ting som angår klassen.

Komplimenter/Stiv heks

Dette er en sistenlek hvor ett barn skal være stiv heks, og de andre barna er frie. Heksa skal ta de frie barna. De barna som blir tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når et fritt barn løper bort til dem og gir dem en kompliment. Tips: be barna komme med nye komplimenter hver gang. Hvis mange barn er med på leken, kan man ha flere hekser.

Konflikthåndtering

Ta konfliktene på alvor! La elevene få lov til å fortelle sin versjon av det som skjedde etter tur, og kom fram til hva man kan lære av det som skjedde. Noen konflikter kan være fint å ta opp i full klasse, slik at den kan gi lærdom til andre. Av og til kan læreren være vitne til at elever løser en konflikt på egen hånd. Skryt av elevene, gjerne foran hele klassen, og snakk om hva de gjorde.

Lekegrupper

Trekk / bestem 4-5 elever som skal leke med hverandre.

Lekevenn

Trekk to og to elever som skal leke med hverandre for å bli bedre kjent, gjerne i en leketime. Slik får elevene lære seg å leke med andre enn de vanligvis pleier å være sammen med. Samtidig får de som har vansker med å komme inn i lek nye lekevenner.

Leker som krever samarbeid

Bruk leker som krever samarbeid for slik å legge til rette for at elevene skal bli godt kjent med hverandre. Eks: Menneskepyramider, Skip og hai, osv.

Massasje

Start timen (eller dagen) med avslappende massasje til rolig musikk. Kan også fint brukes som avbrekk. Det er vanskelig å være slem mot noen som man nettopp har fått massasje av!

Minnebok

Lag en felles minnebok for klassen!

 • La alle som vil få skrive en hilsen.
 • Skriv og fortell om felles turer og ting dere gjør sammen.
 • Skriv om morsomme/spennende ting dere har lært.
 • La elever som slutter i klassen få skrive en hyggelig hilsen.
  Læreren tar regelmessig frem minneboka og leser opp til klassen.
  Læreren selv kan også bidra. For eksempel kan læreren skryte av noe bra elevene har gjort.

Mitt valg

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Kurs og materiell i forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Les mer om programmet på http://www.determittvalg.no/ .

Papptallerkener

Fest et papptallerken på ryggen til hver elev. Bruk gjerne tråd, slik at du henger papptallerkene rundt halsen. La elevene få gå rundt i klasserommet og skrive hyggelige ting til hverandre.

Personlig håndhilsen

La hver elev få sin personlige håndhilsen! Se bare på 5.klasselærer Barry White Jr. fra North Carolina:

Positiv forsterkning

Ha fokus på og løft frem de gode valgene og handlingene elevene gjør, og prøv etter beste evne å se igjennom det negative. Eks.

«Denne konflikten ute i friminuttet løste du på en veldig god måte. Kan du fortelle oss hva du gjorde?»

Postboks

Skaff en postboks til å ha i klasserommet! Her kan elevene poste brev og beskjeder, både anonymt og med navn. Noen ganger kan det være lettere å fortelle vanskelige ting hvis man kan gjøre det anonymt.

Sang

Lag en sang sammen med elevene som handler om klassen eller noe hyggelig dere har opplevd sammen! Bruk fantasien og vær kreativ! Fremfør sangen på klassesammenkomster. Kanskje er det noen som også kan spille til?

Se alle elevene

Læreren hilser på hver elev ved døra den første timen.

Skryt av arbeidsinnsatsen

Ikke gå i flink-fella! Se Oppmuntringsplakaten, en oversikt med 50 tips til hvordan voksne kan oppmuntre og sette mot i barn og unge. Vær med og gi dem tro på seg selv.

Sosiale ferdigheter

Jobb med sosiale ferdigheter. Se mer ved å gå på klassemiljø – sosiale ferdigheter, eller ved å følge direktelenken her.

Speed-date

Sett ut to rader med stoler vendt mot hverandre. La elevene få snakke med hverandre to og to i ca. 2- 3 minutter før de bytter plass. Still spørsmål som:
Hva er det beste minnet du har fra dette skoleåret?
Hva liker du aller best ved å gå i klassen vår?

Takknemlighet

Vis tydelig takknemlighet når du får brev, tegninger, malinger og andre ting som elevene lager til deg. Vis ting du får til resten av klassen (så lenge det er greit for den du har fått det av). Elevene ønsker å glede læreren sin, og blir glad selv når de ser at det de har laget blir satt pris på.

Ta med-dag

Elevene tar med seg noe som betyr noe for dem, f.eks. en bamse, en bok, e.l. La de få vise sin ting til klassen og fortelle hvorfor det betyr mye for dem. På en ta med-dag kan man også velge at alle skal få ta med seg en leke som de kan få leke med sammen med de andre elevene i klassen.

Trygghetspute (for de yngste)

La elevene få ta med seg ei pute eller lignende, noe personlig som føles trygt. Når de er lei seg eller av en eller annen grunn føler seg utrygg, kan de spørre om å få gå og hente trygghetsputa si.

Vennegrupper

Kontaktlæreren deler opp elevene i små grupper med 4-5 elever i hver gruppe. En gang i måneden arrangeres et treff på gruppa, og det er hver sin tur å ta initiativ. Det er viktig å presisere at det skal være lavterskel, og det skal aller helst ikke koste noe. Eksempel på aktiviteter kan være lek i skolegården, besøk på biblioteket, høytlesning, tegning, lage ting, osv. Målet er å jobbe for å få et bedre klassemiljø, som igjen vil føre til økt trivsel og økt læring.

Vennskapsbånd

La elevene få lage vennskapsbånd til hverandre. Vennskapsbåndet kan de lage ved å tvinne sammen to eller flere tråder.

Vennskapslenke

La alle elevene i klassen fingerhekle hver sin lenke. Noen vil bli lange, andre korte. Fest lenkene sammen og dekorer klasserommet, garderoben eller skolegården.

Vennskapsring

Alle i klassen står i ring og holder hverandre i hendene. Gi et positivt kompliment til sidemannen. Den som får komplimentet sier «takk», for så å gi et kompliment til sidemannen sin. Fortsett helt til alle i ringen har fått et kompliment og sagt takk.

Videosnutter og serier

NRK: Sånn er jeg, og sånn har jeg det

NRK: Være venner
En svensk serie for barn med hverdagsproblemer mange barn kjenner til. Serien består av 8 episoder.

Sanger

Se oversikt over sanger om vennskap: https://undervisningsmetoder.com/vennskap/

Kartlegging av klassens sosiale miljø

Skjema for kartlegging av klassens sosiale miljø kan du laste ned fra udir.no .