Tall- og mengdeforståelse 0-1000


NB! På denne siden kommer undervisningsopplegg for tallområdet 0-1000, men også for tall med enda større verdi, fordi vi bygger videre på det elevene allerede har lært.

Tallkort

Tallkortene er supre i matematikkundervisningen! De bruker jeg så godt som hver mattetime, nettopp fordi de kan brukes på så mange forskjellige måter, både inne og ute.

Jeg oppbevarer tallkortene i hver sin boks, samme type boks som vi bruker til blyanter (kjøpt for en billig penge på Ikea). Utenpå boksen skriver jeg tallområdet til tallkortene i boksen, for eksempel 0-1000, med sprittusj. Boksene står stablet oppå hverandre i nærheten av kateteret, slik at de er lett tilgjengelige. Dette gjør det også lettere å nivådifferensiere. Jobber vi med plassverdi på lærerstyrt stasjon, kan en gruppe jobb med tallene fra 1000 og oppover, en annen gruppe med tallene fra 0-100 og en tredje gruppe med tallene fra 0-1000, og likevel kan alle jobbe med f.eks. å skrive tall på utvidet form. Dette er bare et eksempel, men jeg anbefaler altså disse på det varmeste! Print ut tallkortene, laminer og klipp ut, og vipps, så er de klare til bruk.

Tallene 0-1000

Tallkort tallene 1000 –

Forslag til intro

Oppstart, introdusere plassverdiskjema

– Telling:
med 1 og 1
med 10 og 10
med 100 og 100
med 1000 og 1000
– Snakk om plassverdi. Eks:
Skriv plassverdiskjemaet med fire kolonner på tavla og skriv tallet ved siden av på utvidet form. Bruk ordet siffer i samtalen.
Enerplass: Skriv tallet 3, og ved siden av skriver du tallet på utvidet form. Bygg deretter ut tallet:
Tierplass: Skriv tallet 34 – utvidet form, antall siffer
Hundrerplass: Skriv tallet 345 – utvidet form, antall siffer
Tusenplass: Skriv tallet 3457 – utvidet form, antall siffer

Elevaktivitet, utforskende matematikk

 • Skriv tallene fra 0-9 bortover på tavla. Tenk at alle tallene våre er bygd opp av tallene fra 0-9! Det at vi kan lage så mange tall av er fordi plassen sifferet står på i tallet har hver sin verdi.
 • Nå skal vi gjøre en litt artig aktivitet med firesifrede tall. Vi starter med å velge fire av tallene som står på tavla (fra 0 til 9). La fire elever få si et tall hver. Sett ring rundt disse tallene. I mitt tilfelle valgte elevene 2, 4, 8 og 9. Nå skal vi finne ut hvor mange firesifrede tall vi kan lage ved å bruke disse fire sifrene. Legg merke til at når de står i et tall, er de siffer.
 • Utforsk: Hvor mange ulike firesifrede tall kan vi lage ved å kombinere disse fire sifrene? La elevene jobbe sammen med læringspartner og skrive i skriveboka si.
 • Felles oppsummering: Når elevene begynner å bli ferdige er det fint å ha en felles oppsummering:
  Hvilke tall fant dere? (Skriv liste på tavla etter hvert som elevene forteller)
  Hvor mange tall klarte vi å lage til sammen? Fant vi alle (16)?
  Hvilket av tallene har størst verdi? Hvordan tenker vi for å finne ut det?
  Hvilket av tallene har minst verdi? Hvordan tenker vi for å finne ut det?

Telling

Muntlige telleøvelser

Tell med 10 og 10, med 100 og 100, med 1000 og 1000.

Tell videre fra 100 og tell videre fra 1000. Skriv tallene. Ser dere et mønster?

Aktivitet: Rekketelling

Jobb i læringspar. Legg tallkortene på gulvet fremst i klasserommet med tallsiden vendt ned. Bestem et tidsintervall, f.eks. 3 min. På signal fra læreren løper en elev fra hvert læringspar frem, henter et kort og tar det med seg tilbake til læringspartneren sin. Les tallet sammen, skriv tallet i skriveboka, og fortsett å skrive så langt dere kommer frem til læreren stopper tiden (f.eks. etter 3 min). Deretter får et læringspar lese tallrekka si høyt for klassen. Denne aktiviteten kan gjentas flere ganger, men for hver gang bytter man på å være den som løper frem med det gamle tallkortet og velger et nytt.

Diskuter: Hvordan kan tallordet vi leser hjelpe oss til å forstå noe om den mengden tallet representerer?

Trekk et tallkort. Øv på å lese tallene høyt sammen. Legg trykk på plassen til hvert siffer i tallet når tallet sies; f.eks femtusen trehundre og åttiseks.

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse,
tallområdet 100-1000

Denne pakken med sorteringskort består av hele 12 kortstokker. De kan brukes til mange ulike aktiviteter, både inne og på uteskole.

Tanken er at du velger selv hvilke kort du vil bruke til elevene dine, også hvor mange kort av hver kategori du ønsker å bruke.

På bildet under til venstre ser du alle de 12 kortstokkene som inneholder hver sin kategori med oppgavekort. På bildet under til høyre ser du en oversikt over alle kategoriene med kort slik de ser ut når vi sorterer de under hverandre. Det er ikke meningen at du skal bruke alle kategoriene samtidig. Dette bildet er kun ment for å gi deg som leser en oversikt.

SETT 1:
Tall, tallord, tallgåter, utvidet form, mengde

Det første oppgavesettet tar for seg det mest grunnleggende i tall-og mengdeforståelse innenfor tallområdet 100-1000.

Elevene starter med å sortere tallkortene i stigende rekkefølge. Læreren veileder underveis og ber elevene fortelle hvordan de tenker, eventuelt også korrigerer underveis.

Deretter fortsetter de med å lese tallord, for så å koble tallordene til riktig tall. Her kan læreren snakke om tallene skrivemåte: tallene opp til og med 100 skrives i et ord, og mange av disse tallordene er sammensatte (for eksempel «trettisju»). Tallene som har større verdi enn 100 er ikke sammensatte (for eksempel ni hundre og trettisju).

Deretter kommer tallgåter og tall på utvidet form. Begge disse to kategoriene med sorteringskort handler om plassverdi, i dette tilfellet sifrenes verdi i tresifrede tall.

Den neste kategorien med sorteringskort håper jeg vil inspirere til uteskole. Her har jeg valgt å bruke pinner, kastanjenøtter og rognebær for å vise mengden hvert tall representerer. Når disse oppgavekortene introduseres kan læreren spørre: «Hvilken verdi tror dere pinnene har? Hvilken verdi tror dere kastanjenøttene har? Og hva med rognebærene?». Elevene begynner straks å studere kortene, og finner ut at pinnene er hundrere, kastanjenøttene er tiere og rognebærene er enere. Se spesielt godt etter på 101 (en pinne og et rognebær) og 110 (en pinne og en kastanjenøtt). Denne oppgaven gir også mye god øvelse i telling.

SETT 2:
Addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100 og tekstoppgaver

Det andre oppgavesettet tar for seg addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100. Her kan du velge om du for eksempel ønsker å kun starte med addisjon (da kan du også for eksempel velge å ta med utvidet form-kortene), om du kun vil at elevene skal jobbe med subtraksjon, eller om du ønsker å ta med alle. Dersom du har stasjonsundervisning kan du velge å la for eksempel en gruppe med elever som trenger å øve på det mest grunnleggende kun jobbe med tall, utvidet form, +1 og -1. En annen gruppe som vil ha mer utfordringer kan for eksempel få jobbe med alle regnekortene, eventuelt også tekstoppgavene (de er ikke med på dette bildet).

Også her er lærerens oppgave som veileder viktig. Still spørsmål underveis. Grip fatt i elevenes misoppfatninger. Når elevene er ferdig kan du «rette» og si for eksempel: «Dere har klart nesten alle oppgavene, men jeg ser to kort som ikke er riktig plassert. Hvilke kort er det?» Da vil ivrige elever regne, sjekke svarene og lete, ivrige etter å finne feilen. Eleven som kommer med forslag må da begrunne hvorfor hen mener at det er nettopp disse kortene som er feil sortert. HER LIGGER DET SÅ MYE GOD ØVING!

Sorteringskortene med tekstoppgaver passer også fint sammen med disse sorteringskortene. Tekstoppgavene er skrevet med et snev av humor, og flere av oppgavene tar utgangspunkt i figurer fra kjente eventyr, barnesanger, osv. Andre tekstoppgaver er skrevet med utgangspunkt i tenkte situasjoner fra barnas eget hverdagsliv. Eks: «Læreren ser utover klassen. Hun spør: Hvor mye penger har du hvis du har 57 ti-kroninger?» Oppgavekortene med tekstoppgaver gir elevene god øvelse i lesing, både avkoding og leseforståelse, i tillegg til oppgaveløsning.

Legg merke til oppgavekortene som tar for seg subtraksjon med 1. Her har jeg brukt en fredsdue som illustrasjon, og de hvite tallene er skrevet på en svart bakgrunn. Her har jeg tatt med litt historie fra tiden vi lever i. Det svarte symboliserer krigene i Europa og Midtøsten, og den hvite fredsduen symboliserer håpet om fred og forsoning.

Sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse i tallområdet 100-1000 finner du HER i nettbutikken!

Bli kjent med tallinja

AKTIVITET: PLASSER TALL PÅ TALLINJA
Lag ei tallinje på gulvet. La elevene sitte på gulvet rundt tallinja.
Jeg tok utgangspunkt i ei linje som allerede var på gulvet og markerte med whiteboardtusjer, som lett kan vaskes vekk. Jeg hadde også noen hvite lapper som jeg skrev tall på underveis.
Læreren markerer først 0 og deretter 1000 på den andre siden. «Kan dere hjelpe meg å plassere dette tallet?». Læreren skriver så tallet 500 på en hvit lapp. En elev får komme frem og argumentere. F.eks: «500 må plasseres på midten av tallinja fordi 500 er halvparten av 1000». Eleven plasserer så tallet på riktig sted på tallinja.
Deretter fortsetter læreren med 250 og 750, og til slutt for eksempel 600 og 900.

Lag mengder

VERSJON 1 – FELLES:
Læreren starter med å legge frem centikubene. «Hvilket tall lager jeg nå?» Legg tusenerplassen og tell høyt underveis, legg hundrere, tiere og enere. La elevene få gjette. Deretter er det en elev sin tur til å komme frem. La eleven trekke et tallkort, skjult for de andre. Læreren holder tallkortet, og eleven legger ut kuber, samtidig som eleven teller høyt. Den eleven som gjetter riktig først, er nestemann som får komme frem.

VERSJON 2 – MED LÆRINGSPARTNER/PÅ STASJON:
Samling: Legg tallkortene utover gulvet med tallsiden vendt ned. Læreren velger en elev som får komme frem og trekke et tallkort, for så å lage tallet med centikuber.
«Hvilket tall har jeg?», spør eleven.
De som tror de vet svaret rekke ropp hånda. Eleven velger hvem som skal få svare. den første som svarer riktig, er nestemann til å komme frem, trekke et talkort og bygge mengden. Fortsett slik noen runder.

Lag mengder med penger
Trekk et tallkort. Lag mengden med penger. Skriv tallet og tegn pengene i arbeidsboka di.
NB! Lag arbeidsark: penger, centikuber, skriv tallet, osv

Nabotall

Variant 1:
Del ut et tallkort til hver elev. På signal fra læreren går alle elevene rundt i klassen.
Når elevene treffer en klassevenn stopper de. En starter med å vise tallkortet sitt, for så å spørre:
«Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)?«
Den andre eleven svarer, og deretter er det den andre eleven sin tur å vise kortet sitt, og spørre: «Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)?» Elevene bytter tallkort, for så å gå videre.

På signal fra læreren kommer alle elevene frem i samling. En og en elev viser tallkortet sitt, og klassevennene rekker opp hånda for å si nabotallene. Den eleven som svarer er nestemann.

Variant 2:
Samling: Legg tallkortene med tallsiden vendt ned. La en elev få komme frem i samling, trekke et tall, for så å fortelle hvilke tall som er nabotallene til tallet. Eleven kan si for eksempel:
«En mer enn tallet er 156. En mindre enn tallet er 154. Hvilket tall har jeg?»
Eller:
«Nabotallene til tallet mitt er 156 og 154. Hvilket tall har jeg?»
Eleven som står fremme velger en elev som får svare. Eleven som svarer riktig er nestemann til å komme frem. Fortsett slik noen ganger. Snakk underveis om hvordan elevene tenker for å finne nabotallene.

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

I denne aktiviteten kan du velge å bruke tallkortene fra 0-1000, tallkortene fra 1000- eller ha to ulike bunker, slik at elevene kan velge tallkort i det tallområdet de trenger å øve på.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta og fyll inn nabotallene. Fyll deretter ut tallet som er en mindre (-1) og tallet som er en mer (+1). Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen, for så å ta med et nytt tallkort

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Plassverdi og utvidet form

Et undervisningsopplegg

TEMA: PLASSVERDI OG UTVIDET FORM

MÅL:
Kunne fortelle noe om sifrenes verdi i tresifrede tall.
Kunne skrive tall på utvidet form.


OPPSTART (i samling):

AKTIVITET: BYGG MENGDER
a). Legg tallkortene utover gulvet. La en elev få komme frem og trekke et tallkort.
Læreren tar tallkortet og spør eleven:
«Hvor mange hundrere er det på hundrerplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger så frem tre hundrere med centikuber.
«Hvor mange tiere er det på tierplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger frem 4 tiere.
«Hvor mange enere er det på enerplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger frem 4 tiere.
«Hvilket tresifret tall trakk Eva?», spør læreren. Eva velger hvem som skal få svare. Den som svarer riktig er nestemann til å komme frem og trekke. (Kanskje klarer eleven denne gangen å bygge mengden tallet representerer uten hjelp fra læreren?
Gjenta aktiviteten for eksempel 5 ganger.

b) Samle så sammen tallkortene som elevene har trukket. Legg de på en rekke på gulvet og les tallene sammen.
Læreren spør: «Hvilket tall har høyest verdi?»
Deretter «Hvilket kort har lavest verdi?»
… for så å legge frem disse kortene.
«Hvis vi skal sortere resten av tallene i stigende rekkefølge, hvilket tall må vi legge etter tallet med lavest verdi? Fortsett til alle tallene er sortert.»

STASJONER
NB! 1) For at elevene skal være aktive underveis i arbeidet, legger jeg tallkortene på en benk midt i klasserommet med tallsiden vendt ned.
NB! 2) For at elevene skulle få fullføre arbeidet sitt og bli ferdig, lot jeg ikke elevene rullere som på vanlig stasjonsarbeid. Etter hvert som elevene ble ferdig, fikk de bytte med elever på andre stasjoner som også er ferdig. Vi kommer til å fortsette med disse stasjonene også neste økt.

1. Sorteringsaktivitet
Elevene jobber med sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse i tallområdet 0-1000. Start med å sortere tallkortene i stigende rekkefølge. Fortsett deretter med å sortere tallordene, tallene på utvidet form og gåte-kortene med plassverdi.
2 .Tallhus og penger
Utstyr: et tallhus og en whiteboardtusj til hver elev på gruppa, penger som hører til tallhusene, viskelær til laminerte ark
Fremgangsmåte: Trekk et tallkort og ta med tilbake på plassen. Legg tallkortet øverst på tallhuset. Skriv tallet med whiteboardtusjen. Legg riktig antall 100 kr-sedler, 10-kroninger og 1-kroninger på tallhuset. Skriv tallet på utvidet form. Løp deretter tilbake til benken med tallkortet, trekk et nytt tallkort og løp tilbake igjen på plass. Visk ut og prøv med neste tall!
3. Plassverdi, arbeidsark
Utstyr: et arbeidsark + en blyant til hver elev på gruppa
Fremgangsmåte: Løp bort til benken, hent et tallkort, og løp så tilbake til plassen din. Skriv tallet på tallkortet i den gule ruta på arbeidsarket. Skriv tallet på utvidet form. Løp deretter tilbake til benken med tallkortet, trekk et nytt tallkort og løp tilbake igjen på plass. Bruk dette tallkortet til å gjøre neste oppgave på arbeidsarket.
4. Dagens tall

Utstyr: et arbeidsark + en blyant til hver elev på gruppa + centikuber/base 10-materiell
Fremgangsmåte: Løp bort til benken og hent et tallkort. Gjør arbeidsarket «Dagens tall» med dette tallet som utgangspunkt. Løp deretter tilbake igjen til benken med tallkortet.

Muntlig aktivitet

Legg tallkortene (øverst på siden) utover gulvet i samling. La en elev få komme frem, trekke et tallkort, for så å fortelle om tallet. Eks:

«Tallet mitt har 3 hundrere, 7 tiere og 2 enere. Hvilket tall har jeg?»

De andre elevene rekker opp hånda og gjetter. Eleven som står med tallkortet får bestemme hvem som skal få svare. Den første eleven som svarer riktig, er neste til å komme frem og trekke.

Det samme kan man også gjøre med utvidet form:

«På utvidet form er tallet mitt 300 + 70 + 2. Hvilket tall har jeg?»

Arbeidsark: Plassverdi og utvidet form

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta. Skriv deretter tiere og enere og tallet på utvidet form. Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen med tallsiden vendt ned, for så å ta med et nytt tallkort.

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Tallhus, tre- og firesifrede tall

Tallhus, 4 versjoner (tresifrede tall)

Tallhus, 4 versjoner (firesifrede tall)

Puslespill

Dette er en serie på 4 puslespill der elevene får øve på sammenhengen mellom tall, plassverdi og tallet på utvidet form.

Et puslespill går på tall i tallområdet 10-20, et spill går på tallområdet 20-100, et spill på tallområdet 100-1000 og et spill på tollområdet 1000 og oppover. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere i undervisningen.

Når du jobber med firesifrede tall anbefaler jeg å bruke alle de fire puslespillene samtidig, slik at elevene ser sammenhengen mellom hvert tallområde og oppdager at prinsippene er de samme. Legg gjerne hvert puslespill i hver sin bunke på gulvet, og la elevene jobbe sammen med læringspartner.

En perfekt aktivitet til stasjonsundervisningen og som ekstraarbeid!

Til hvert tall er det tre brikker. Print ut, laminer og klipp ut brikkene, så er de klare til bruk!

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Spill: Størst og minst verdi

Dagens tall, arbeidsark, 5 nivå

Dette er arbeidsark for å jobbe med dagens tall i tallområdet 100-999 (tresifrede tall). Det er to arbeidsark til hvert nivå, noe som betyr at arbeidsarkene kopieres tosidig.

Det første nivået tar for seg addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100. Det andre nivået tar for seg addisjon og subraksjon med 2, 20 og 200. Slik fortsetter det. Du vil også se igjen det samme mønsteret på oppgavene i rekketelling. Tallinjene varierer også, noe som gir elevene øving i å reflektere over hvor tallet hører hjemme på tallinja. På side 2 får elevene øving i likhetstegn og ulikhetstegn i oppgaven «Større, mindre og lik verdi». Også disse oppgavene varierer i vanskegrad.

De ulike nivåene skal gjøre det enkelt for læreren å nivådifferensiere. Kanskje har du elever som kun bør jobbe på nivå 1 over en periode? Kanskje har du elever som med fordel kan jobbe seg jevnt og trutt gjennom de ulike nivåene? Kanskje har du elever som kan starte på den vanskeligste? Gjør det som passer best for dine elever!

Addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100

Arbeidsark: Mer og mindre

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legge de gule tallkortene utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

I denne aktiviteten kan du velge å bruke tallkortene fra 0-1000, tallkortene fra 1000- eller ha to ulike bunker, slik at elevene kan velge tallkort i det tallområdet de trenger å øve på.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta og fyll inn 1 mer, 10 mer, 100 mer og 1 mindre, 10 mindre og 100mindre.
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen, for så å ta med et nytt tallkort

Minitallhus med tallremser

Disse minitallhusene med tallremser laget jeg for at elevene skal få lære om plassverdi spesielt, og begreper, tall-og mengdeforståelse generelt, ved å ta utgangspunkt i tallhuset overfor.

Fin aktivitet til for eksempel lærerstyrt stasjon!

Lag et tall som har mindre verdi/ større verdi enn …

Lag et partall/oddetall.

Lag et tall som har … tiere på tierplassen.

Lag et tall som har … enere på enerplassen.

Lag tallet som har … tiere og … enere.

Lag tallet som har størst mulig verdi.

Lag tallet som har minst mulig verdi.

Hvordan tenker du om du skal legge til 1/10/100?

Hvordan tenker du om du skal trekke fra 1/10/100?

Disse mini-tallhusene ligger ute HER i nettbutikken!

Omgruppering

Lær å telle med ti og ti fra et volkårlig tall! 43 + 30 for eksempel
Oppgave: tallrekker

Arbeidsark: løs regnestykket på ulike måter

Arbeidsark: gruppering – oppstilte regnestykker

tegn regnestykkene!

memory: koble regnestykkene til tegningene

Dagens tall med de fire regneartene

Pyramidespill

Spill sammen to og to. Dere trenger et pyramidespill hver.

Kast en terning for å fylle ut hver av rutene på nederste rad. Neste tall i ruta over finner du ved å finne summen av de to tallene i rutene under.

Pyramidespillet har jeg laget for å øve innenfor flere tallområder. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere.

Derfor er det flere ulike utgaver av pyramidespillet:

-Vi spiller med enere
-Vi spiller med tiere
-Vi spiller med tiere og enere
-Vi spiller med hundrere
-Vi spiller med hundrere, tiere og enere.

Disse spillene ligger ute HER i nettbutikken!

Flere spill og aktiviteter

Hvilket tall?

Bruk tallkortene øverst. La en elev få komme frem og trekke et kort. Hold godt rundt kortet, slik at ikke de andre elevene ser hvilket tall som står på kortet. 

2 ulike versjoner:

1) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. For å finne ut hvilket tall det er, får de andre elevene rekke opp hånda og stille spørsmål. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

2) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. Eleven som trakk tallkortet forteller om tallet. De andre elevene gjetter. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

Oppgaver: Salaby 3. trinn