OBIN/BISON

BISON eller OBIN?
BISON eller OBIN er en lesestrategi vi bruker når vi leser fagtekst. Vi har valgt å bruke OBIN fordi vi mener at det første du leser er overskriften, deretter bildet, osv. Vær obs på at bildene ikke nødvendigvis forteller hva teksten handler om, bildene kan også være tilleggsinformasjon. Margtekst

Sammensetning av grupper
Hvordan kan vi sette sammen grupper på en måte som gjør at hver elev får maksimal utvikling? Det er ikke alltid hensiktsmessig å dele inn i grupper etter lesenivå. Tenk heller på en kombinasjon av mestring, hva de skal lære, hva de er gode på, slik at elevene på gruppa får utnytte hverandre sine ferdigheter. Elevene bør være i hverandres utviklingssone.

Tenk tverrfaglig
Det tar 3-5 år før elevene lærer seg å se sammenhengen mellom alle delene i teksten. Elevene trenger mye systematisk øving i å møte fagtekster. Bruk OBIN i alle fag der muligheten byr seg; fagtekster i naturfag, KRLE, samfunnsfag, engelsk, osv. Ikke glem at OBIN/BISON er like viktig å undervise om i engelsktimene som i norsktimene.

Involver foreldrene
Modeller til foreldrene på foreldremøtet. La foreldrene få i oppgave å gå hjem og øve med barna. På utviklingssamtalen får de vise det.

NB!
Forskning viser at elevene lærer mer av skjønnlitteratur enn av fagtekster. Dette er fordi skjønnlitteratur gir tolkning og refleksjon, noe som ikke gjelder faktatekster.
Derfor er det viktig at vi fortsetter å la elevene få lese skjønnlitteratur selv om vi jobber med fagtekst i fokus. Besøk det lokale biblioteket og la elevene få låne en selvvalgt bok som de kan ha liggende i sekken. Sett av tid til stillelesing to-tre ganger i uken.

Hver uke er det tre elementer elevene bør øves i:
– selvvalgt bok, skjønnlitteratur
– tekst som du har diagnostisert vanskegrad på
– fagtekst

 


OBIN – en lesestrategi i møte med fagtekst

verskrift
B ilde og bildetekst
nnledning/ingress
N økkelord

Vær oppmerksom på at bildene ikke alltid forteller noe om innholdet i teksten. Bildene kan være en tilleggsinformasjon.

Margtekst kan være god modellering i forhold til sammendrag.

 


Fagtekst i fokus

Bruk markeringstusjer under gjennomgangen av teksten sammen med elevene på lærerstyrt stasjon. Marker nøkkelord og vanskelige ord som de må lære seg betydningen av hjemme.

Lag tankekart:
– Aktiver forkunnskaper om et tema. Eks: Hva vet du om reven?
– Underveis: Fortsett på tankekartet ditt. Hva har du lært om temaet som du ikke visste fra før?

Lag spørsmål og svar til teksten. La en klassevenn få svare på spørsmålene dine.

Skriv faktasetninger.

Nøkkelord
Skriv nøkkelord fra teksten. Vis gjerne nøklene dine når du forklarer hva nøkkelord betyr. Vi bruker nøkkel for å låse opp noe, ofte en dør. Når vi leser er nøkkelordene de viktigste ordene som er nøklene til at vi skal forstå teksten.
I begynnelsen er det ikke uvanlig at elevene lager en lang liste med nøkkelord. For mange er det vanskelig å finne ut hvilke ord som skal være med. Derfor er det viktig at læreren modellerer:
Eks 1: Gå igjennom en tekst sammen med elevene. Bruk lesestrategien BISON/OBIN og skriv nøkkelord sammen underveis i gjennomgangen.
Eks 2: Ta små avsnitt felles på tavla. La elevene jobbe i grupper eller sammen med læringspartner, slik at de kan drøfte hvilke ord i avsnittet som er de viktigste.
Eks 3:
* felles: gjennomgang av teksten (lesestrategi: BISON/OBIN), snakke om nøkkelord, bestem hvor mange nøkkelord dere skal finne (f.eks. maks 8)
* læringspartner: elevene jobber sammen med læringspartner og skriver en liste i skriveboka over nøkkelord fra teksten
* felles: læringsparrene kommer med forslag til nøkkelord fra teksten og begrunner hvorfor akkurat det ordet er så viktig for å forstå innholdet i teksten – alle forslagene blir skrevet opp på tavla
* læringspartner: elevene jobber sammen med læringspartner og diskuterer hvilke ord som kan strykes fra lista fremme på tavla
* felles: læringsparrene kommer med forslag og begrunner hvorfor de mener et ord skal strykes… og til slutt stryker dere de ordene dere blir enige om, slik at dere står igjen med ei liste på f.eks. maks 8 nøkkelord.

Kolonnenotat
Sorter viktig informasjon i et kolonnenotat. Lær elevene å bruke kolonnenotat
FØR LESING – bilde og bildetekst, tabeller, diagrammer, faktabokser, osv
UNDER LESING – bruk gjerne overskrifter fra teksten
ETTER LESING
*** I undervisningen er det lurt å legge vekt på å bruke kolonnenotat FØR du leser teksten, spesielt i starten. Slik får elevene gjøre egne erfaringer og se hvor mye man kan finne ut om teksten, selv om du ikke har begynt å lese selve teksten.
*** I begynnelsen bruker gjerne elevene tid på å skrive kolonnenotat. For at elevene skal bli ferdig med oppgaven kan det være lurt å gi de en viss tid. For eksempel dersom det er fire kolonner, kan de få ti minutt på å fylle ut hver kolonne. Stopp opp for hver kolonne og la elevene få lese hva de har skrevet. Uansett om de er ferdige eller ikke, må de begynne på å skrive neste kolonne når du gir de klarsignal til å fortsette. Dersom noen er ferdig før tiden, kan de fortsette på kolonnene dere har jobbet med.

Sammendrag
Bruk kolonnenotatet til å skrive sammendrag av teksten. I begynnelsen vil elevene synes at det er vanskelig å finne ut hva de skal ha med, altså å skille det som er viktig fra det som ikke er viktig. Fortell om hvordan vi kan bruke overskriftene til hjelp. Gi gjerne en ramme på hvor langt det skal være. I starten holder det med 4-5 setninger.
Eks: Elevene jobber med fagteksten «Forsøpling av havet». Målet er at de skal kunne bruke kolonnenotat før lesing. Denne økta lager de et kolonnenotat med fire kolonner: bilde og bildetekst, tabeller, diagrammer, faktaboks. Neste økt er læringsmålet at de skal kunne skrive et sammendrag med utgangspunkt i kolonnenotatet. De bruker overskriftene på kolonnenotatet til underoverskrifter i sammendraget og skriver 4-5 setninger til hvert tema.


Å skrive fagtekst

Les om fagspesifikk skriving på barneskolen på sidene til Lesesenteret i Stavanger.

Oppbygning

  • Innledning, hoveddel, avslutning
  • Ett argument eller tema i hvert avsnitt.
  • Avsnittene kan starte med temasetninger.

Eksempel på undervisningsopplegg:
Les innlegget Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve på bloggen Ole om skole.

Støtteskjema for skriving av fagtekst