Tall og telling, grunnleggende ord og begreper

Tallord

Tellesanger på youtube

Tellesang 1

Tellesang 2

Telling

Arbeid på tallinja

Alle teller sammen, den som vil teller alene eller to og to sammen.

Læreren stiller seg på et tall, elevene rekker opp hånda og sier tallet.

Læreren sier til en elev: «Mohamad: Still deg på tallet 16». Eleven finner tallet 16 på tallinja og stiller seg der. Deretter er det denne personen som sier: «Anne: Still deg på tallet…! (nytt tall)». Når alle deltakerne har stilt seg på hvert sitt tall, får alle si tallet sitt høyt.

Diverse

Del ut kort med tallord. Be elevene stille seg opp slik at tallrekka blir riktig. Når alle er ferdige sier elevene tallet sitt.

Stafett med tallord

Tall på tavla

La en elev stå eller sitte med ryggen mot tavla. Bak ryggen skriver læreren eller en medelev et tall innenfor et definert tallområde. Eleven gjetter seg frem til tallet på tavla ved å stille spørsmål om tallet, men uten å bruke selve tallet (som i alias). For eksempel: «Er tallet mer enn 19?», «Er det mindre enn 17?», osv. De andre elevene i klassen rekker opp hånda og svarer JA eller NEI på spørsmålene.

Skriv på ryggen

La alle elevene vandre rundt i klasserommet. Ved signal fra læreren stopper alle sammen med eleven som står nærmest. Elevene i hvert par bytter på å være den som skriver tallet på ryggen, og på å være den som gjetter hvilket tall den andre har skrevet på ryggen. Når begge elevene er ferdige, vandrer de videre til de treffer en annen medelev. Fortsett slik.

Denne aktiviteten passer både inne i klasserommet og på uteskole.

Finn din tallvenn

Til denne aktiviteten trenger du kortpar med tallsymbol og tallord.

La elevene sitte i en ring med øynene lukket og hendene frem, klar til å ta imot et kort. Læreren går rundt og deler ut et kort til hver elev.

Når alle elevene har fått et kort hver, sier læreren at de kan vandre rundt på gulvet for å prøve å finne den som har kortet som hører til ens eget. Dersom man har tallet 15 må man lete etter den som har tallordet 15.

Når to elever har funnet hverandre, tar de med seg kortene frem til læreren, som godkjenner og forteller om det er riktig. Elevene setter seg så ved siden av hverandre i ringen.

Aktiviteten avsluttes med en felles oppsummering der alle parene viser frem sine kort etter tur.

Stafett med tallord

Skriv ut tallordene i tallområdet dere skal jobbe med, for eksempel tallene fra 0-20. Skriv ut et sett til hvert lag – det kan være lurt. skrive ut et ekstra også, i tilfelle noen skulle ta feil. Klipp ut lappene, du trenger ikke laminere.

Del elevene opp i lag. Hvert lag stiller seg på en rekke, med 2-3 meter avstand. Legg lappene utover på veien et lite stykke unna elevene.

På klarsignal fra læreren løper deltakeren som står fremst på hvert lag frem for å finne null, for så å ta med kortet tilbake til gruppa si. Eleven legger kortet ned på asfalten. Deretter er det neste elev sin tur til å springe frem og finne lappen det står en på, for deretter å springe tilbake med den og legge den over 0. Fortsett slik. Hvem blir det første laget som klarer å komme til 20?

Ordenstall

Ordenstall er et tall som forteller om plassen i ei rekke. Vi kan skrive ordenstall med siffer og punktum, eller med bokstaver.

Eks:
Mandag er den første dagen i uka.
Januar er den første måneden i året.
De går i første klasse.
Han bor i første etasje.
Jeg leser første kapittel.
Hun er i Oslo for første gang.
Du har bursdag første desember.
De kom på første plass.

Still opp i riktig rekkefølge

Bruk lappene som viser månedene i året. Disse kan du skrive ut på siden Naturfag – Årstider og måneder. Del ut en lapp til 12 elever. Be elevene om å stille opp slik at månedene vises i riktig rekkefølge. Les navnet på månedene sammen. Etter å ha snakket om ordenstall går læreren igjennom månedene på nytt, men denne gangen med utgangspunkt i ordenstall:
«Januar er den første måneden i året, februar er den andre måneden i året, …osv».

Deretter stiller læreren oppfølgingsspørsmål: «Hvilken måned er den femte måneden i året?», og «Hvilken måned er den tredje måneden i året?», osv.

Mindre enn/mer enn/like mye som

Snakk om ordenes betydning både på norsk, engelsk og eventuelt andre språk.

La deretter elevene jobbe sammen i læringspar. Hvert par får utdelt post its. Oppdraget er å lage regnestykker (bruk gjerne alle de fire regneartene), for så å lime regnestykket på riktig plakat. Læreren ser på regnestykkene etter hvert som de klistres på for å sjekke at de er klistret på riktig plakat, og at svaret stemmer.

Rett, buet og sammensatt linjeform

Rett linjeform beskriver formen til alle rette linjer/kanter som kan ligge langs en linjal.

Buet linjeform beskriver formen på alle slags linjer som krummer samme vei, uten at man kan kjenne hjørner eller rettlinjede partier.

Sammensatt linjeform er når en ting er satt sammen av både rette og buede linjeformer.

Introduser hvert av ordene. Ordene kan være vanskelig både å huske og uttale, så det er lurt å skrive ordene på tavla med en illustrasjon til. Hva ser dere i klasserommet som har rett linjeform, buet linjeform og sammensatt linjeform?

Uteskole

Lag bokstavene i alfabetet av naturmaterialer. Lag bokstavene ved å bruke rett linjeform, buet linjeform og sammensatt form. En elev på gruppa tar bilde av bokstavene med iPad. Læreren går rundt underveis og ber elevene bruke de aktuelle ordene for å beskrive hvilke former bokstavene de har laget er satt sammen av.

Arbeidsark

Arbeidsark 1 og 2: Bokstaver og linjeformer

Arbeidsark 3: Tall og linjeformer