Å lese for å huske

Lesestrategi:
Jeg husker.
Jeg lager egne bilder i hodet mitt.


Tverrfaglig tilnærming

Tenk tverrfaglig: Å bruke bildene for å forstå en tekst er en viktig lesestrategi å kunne i alle fag.


Les tekster og stopp opp underveis

Les en bok, fortelling eller et eventyr og stopp opp underveis. La elevene få fortelle om bildet de ser i hodet sitt. Noen ganger kan du stoppe opp og la elevene få tegne (5 min), før de får vise bildet sitt til læringspartneren og fortelle om bildet sitt.


Ulik leselekse

Alle elevene på gruppa får ulike bøker. Når elevene høres i leseleksa skal hver av elevene starte med å si tittelen på boka, for så å gjenfortelle til resten av gruppa.
De elevene som har hatt boka før får supplere med det som mangler. Neste uke bytter elevene bøker.


Lesestafett

Elevene jobber sammen to og to. Det er en fordel om parrene er noenlunde på samme nivå.

La den ene eleven få ta med seg boka hjem til dagen etter, da skal han/hun gjenfortelle innholdet til partneren sin. Deretter er det den andre sin tur å ta med seg boka hjem og lese for å huske.


Friformkart – å tegne for å huske som lesestrategi

Hensikt: Lage visuelt tankekart som støtte for å kunne gjenfortelle en tekst.

  1. Les teksten stille hver for dere. Litt raskt, prøv å få tak i hovedinnholdet.
  2. Bli enige om noen hovedpunkter i teksten som er sentrale for innholdet.
  3. Bruk et stort A3-ark og lag illustrasjoner og lag illustrasjoner og tegninger som får fram det som er viktig å huske fra teksten. Målet med tegningen er at den skal fungere som huskelapp. Det er absolutt ikke noe poeng at den skal være fin. Velg hvem som skal starte å fortelle etterpå.
  4. Alle har ulik farge og alle farger skal være med på papiret.
  5. Gå sammen med en annen gruppe som ikke har lest samme tekst som dere. Gruppene gjenforteller tekstene til hverandre uten andre hjelpemidler enn arket med tegninger som huskelapp.