Geometri

TankekartHent frem elevenes forkunnskaper!

Hvilke geometriske figurer kjenner dere til fra før?

Dette skoleåret er jeg lærer for en velkomst-klasse med elever fra 5.-7. klasse. I forkant av denne timen funderte jeg over hvordan jeg på best mulig måte kunne innføre temaet, og valget falt på tankekartet.

Det viste seg at elevene kjente til flere ulike geometriske figurer, men gjennom samtalen kom det frem at noen kunne bare ordene, uten å ha begrepet inne. Vi laget et felles tankekart på tavla med en tegning av figuren og det norske ordet ved siden av. Det slo meg hvor nyttig tankekartet faktisk er – for denne måten å innføre temaet på ga meg et veldig godt innblikk i elevenes forkunnskaper. Underveis fant vi ut hva figurene het på elevens morsmål. En og en elev sa ordet på sitt morsmål, og vi andre hermet og prøvde å uttale ordet etter beste evne. Det ble morsomt, og desto mer interessant.

Før elevene skulle prøve seg på oppgaver i boka, så vi på videosnutten under om geometriske former som en slags oppsummering.

Her kan det også tas med at neste økt startet vi med at elevene skulle finne en blank side i skriveboka og skrive navnet på så mange geometriske figurer de husket på 5 minutter.

Video: Geometriske former

Grunnleggende begreper

Todimensjonale figurer: Flate figurer som har en lengde og en bredde.

Kant/side: Et linjestykke mellom to hjørner i en geometrisk figur.

Hjørne/vinkel: Der to kanter/sider møtes.

Gradskive og passer: Vi kan måle vinkler med ei gradskive. Vi kan konstruere vinkler og geometriske figurer med en passer.

Språkvegg

Dette er en samlepakke med plakater som viser en oversikt over ulike type linjeformer, vinkler, firkanter og trekanter.

Hver kategori har en egen overskrift, og for hvert ord er det en egen illustrasjon og en kort forklaring/definisjon.

I tillegg hører det også med en plakat til hver kategori til hvert tema som viser en samlet oversikt over ordene (med illustrasjoner) innenfor kategorien.

Språkveggen fungerer som læringsstøtte underveis i arbeidet med geometri. Selv liker jeg å samle elevene foran språkveggen og studere de geometriske figurene: Hva er de like i? Hva er de ulike i? Vi utforsker likheter, ulikheter og finner sammenhenger. Vi bruker viktige begreper som sider/kanter og hjørner/vinkler. Her får elevene reflektere og sammenligne og være muntlig aktive – læreren veileder og stiller spørsmål.

Språkveggen gir elevene en oversikt – og setter begrepene i en sammenheng!

Denne samlepakken får du på bokmål og nynorsk.

Disse plakatene ligger ute HER i nettbutikken!

Ordliste geometri

Versjon 1: Lag din egen ordliste

For elevene på Velkomst som har norsk som andrespråk ble det mange ord og begreper i geometri-temaet å holde orden på. Derfor fikk de lage sin egen ordliste som de limte inn i skriveboka si.

Ordlista har jeg utformet slik at den kan brukes på to måter:

Elever som har norsk som andrespråk kan skrive ordet på morsmålet på venstre side og ordet på norsk på høyre side. Andre kan skrive ordet på venstre side og en kort punktvis forklaring på høyre side.

Å øve på denne ordlista kan også være en fin hjemmelekse!

Versjon 2: Test deg selv

Hvilke linjeformer, vinkler og geometriske figurer kan elevene navnet på etter at temaperioden er ferdig?

Her kan du sjekke hvilke ord elevene har lært, og finne ut hvilke ord som må øves mer på.

Linjeformer

Rett linjeform: beskriver formen til alle rette linjer/kanter som kan ligge langs en linjal.

Buet linjeform: beskriver formen på alle slags linjer som krummer samme vei, uten at man kan kjenne hjørner eller rettlinjede partier.

Sammensatt linjeform: er når noe er satt sammen av både rette og buede linjeformer.

Arbeidsark 1 og 2: Bokstaver og linjeformer

Uteskole

Lag bokstavene i alfabetet av naturmaterialer. Lag bokstavene ved å bruke rett linjeform, buet linjeform og sammensatt form. En elev på gruppa tar bilde av bokstavene med iPad. Læreren går rundt underveis og ber elevene bruke de aktuelle ordene for å beskrive hvilke former bokstavene de har laget er satt sammen av.

Sirkelen

En sirkel kalles også for en runding.

En sirkel har et sentrum i midten og en bue rundt.

Alle punktene på buen ligger like langt fra sentrum.

Avstanden fra sentrum til sirkelbuen kaller vi radius.

Avstanden fra sirkelbuen gjennom sentrum til den andre siden på sirkelbuen, kaller vi for diameter. Det betyr at diameteren alltid vil være dobbel så lang som radius.

NRK Skole: Sirkelen

Vinkler

En vinkel har to rette linjer som møtes i et punkt. De to linjene kalles vinkelbein. Vinkelbeina møtes i toppunktet.
En sirkel er 360 grader. En vinkel måler vi i grader, etter hvor stor del av sirkelen den utgjør.

En rett vinkel måler akkurat 90 grader.

En stump vinkel måler mer enn 90 grader.

En spiss vinkel måler mindre enn 90 grader.

Vi kan markere vinkelen med en vinkelbue (spisse og stumpe vinkler) eller med en vinkelhake (rette vinkler).

Vinkler – måle og tegne

Vi deler opp en sirkel

Firkanter

Firkant: En sammenhengende figur som har fire sidekanter og fire hjørner. Vinkelsummen er 360 grader.

Kvadrat: En firkant der alle vinkler er 90 grader og alle sider like lange. 

Rektangel: En firkant der alle vinkler er 90 grader og to og to sider er like lange.

Parallellogram: En firkant der to og to sider er parallelle.

Trapes: En firkant med to parallelle sider.

Rombe: En firkant der alle sider er like lange, og der to og to av sidene er parallelle.

Powerpoint: Firkanter, intro

NRK Skole: Firkanter

Trekanter

Trekant: En sammenhengende figur som har tre sidekanter og tre hjørner. Vinkelsummen i en trekant er 180 grader.

Rettvinklet trekant: En trekant der en av vinklene er 90 grader.

Likesidet trekant: En trekant der alle sidene er like lange og alle vinklene like store.

Likebeint trekant: En trekant der to av sidene er like lange og to av vinklene er like store.

Powerpoint: Trekanter, intro

NRK Skole: Trekanter

Vi ser etter geometriske former

Vi ser rundt oss i klasserommet

Hvilke ting rundt deg har sirkelform? Vet du om flere ting med sirkelform?
Hvilke ting rundt deg har rektangelform? Vet du om flere ting med rektangelform?
Hvilke ting rundt deg har kvadratform? Vet du om flere ting med kvadratform?
Hvilke ting rundt deg har trekantform? Vet du om flere ting med trekantform?
Vet du om noen ting som består av flere former?
Hvor mange kanter har formene?
Hvor mange hjørner har formene?
Fortsett mønsteret.

Uteskole: Form geometriske figurer av naturmaterialer

Bruk kvister, blomster, mose, steiner og annet dere finner ute i naturen til å forme ulike geometriske figurer. Læreren tar bilder som kan vises på en felles gjennomgang seinere. Et alternativ er å tegne med kritt på asfalten ute i skolegården.

Uteskole: På jakt etter geometriske former

Her skal elevene ut på jakt etter geometriske former! Merk at jeg ikke har spesifisert stedet, slik at det kan være opp til dere hvor dere ønsker å gå. Kanskje enkelt og greit ut i skolegården? Eller hva med en tur til parken? Eller kanskje skogen?

Under gjennomgangen av dette oppdraget kan hvert læringspar oppfordres til å velge en ting de fant. Elevene skal beskrive tingen for de andre ved å fortelle om den geometriske formen (med mer!), men uten å si ordet, akkurat som i alias. De andre elevene gjetter seg frem til ordet.

Sorteringsaktivitet:
Sorter ulike typer linjeformer, vinkler og geometriske figurer

I denne sorteringsaktiviteten får elevene bruke språket sitt og det de har lært om geometriske linjeformer, vinkler og geometriske figurer.

La elevene jobbe i en gruppe på 3-4 elever. Start med å finne alle de hvite kortene som viser alle linjeformer, vinkler og figurer, for så å legge de på en lang rad. Deretter finner de alle de grønne kortene med ord på, og for hvert kort de finner må de lese ordet høyt og bli enige om hvor kortet hører hjemme. Slik fortsatte de med de gule kortene, som viser bilder. (Merk at tallet 2 viser til sammensatt linjeform: tallet er satt sammen av både rett linjeform og buet linjeform). Til slutt sorterer elevene de blå kortene som inneholder en beskrivelse av hver linjeform, vinkel og figur.

Denne sorteringsaktiviteten gjør at elevene får diskutere og lære av hverandre. Aktiviteten krever at de studerer figurene nøye. Selv satt jeg sammen med gruppa som jobbet med denne aktiviteten, og gjennom veiledning fra meg som lærer og diskusjonen seg imellom lærte de mye!

PS: Sorteringskortene kan også brukes til andre aktiviteter som for eksempel «finn din geometri-venn» (se under overskriften: «Andre øvelser») og memory (velg hvilke type kort du vil bruke; for eksempel bildekortene og ordkortene eller ordkortene og forklaringene).

Sorteringskortene i geometri ligger ute HER i nettbutikken!

Andre øvelser

Finn din geometri-venn

«Finn din venn!» er en aktivitet der elevene får utdelt et kort hver. Til denne aktiviteten bruker jeg sorteringskortene i geometri som vist ovenfor. En fin start er å velge kort fra de hvite kortene som viser illustrasjoner av linjeformene, vinklene og figurene, og tilhørende kort av de grønne kortene som viser ordene. Har du 18 elever velger du for eksempel 9 av formene og de 9 tilsvarende av de grønne kortene med navn, slik at alle elevene får et kort hver.

En enkel måte å nivådifferensiere på er å la elever som strever få et «enkelt» kort, og elever som trenger ekstra utfordringer få et kort med en litt vanskeligere figur på. Slik kan alle delta og oppleve mestring.

La elevene stå i ring, lukke øynene sine og holde hendene i en skål foran seg mens du går rundt og deler ut kort. Ved klarsignal fra deg får elevene se på kortet sitt, før de vandrer rundt for å finne eleven som har kortet som hører til sitt eget. Når de har funnet hverandre, går de bort til læreren og får det godkjent, for så å sette seg ned i ringen der dere startet. Når alle har funnet vennen sin har dere en felles oppsummering der hvert par viser kortene sine.

Økta etter kan jeg gjøre det enda vanskeligere ved at jeg for eksempel velger de grønne kortene med navn og de blå kortene med kjennetegn.

Denne aktiviteten kan gjennomføres både inne i klasserommet og ute på uteskole.

Spikerbrett

Lag de geometriske formene på spikerbrett.

Rygg mot rygg

La to og to elever sitte rygg mot rygg og samarbeide. Den ene begynner med å tegne en tegning bare ved hjelp av ulike geometriske figurer. Den andre eleven skal deretter prøve å kopiere denne tegningen ved å følge beskrivelsen av hvordan den ser ut. En annen variant av denne aktiviteten er at elevene bygegr figurer ved hjelp av klosser.

Takk for i dag!

La en og en elev (velg den som for eksempel står ekstra fint oppstilt ved pulten sin først!) si navnet på en geometrisk linjeform, vinkel eller figur før de forlater klasserommet. For å gjøre det litt mer utfordrende legger jeg inn et ekstra krav: Dersom et ord er nevnt, kan ikke det samme ordet sies en gang til.

Oppgaver på internett

Multi nettoppgaver 5a: Kapittel 4 – Ulike todimensjonale figurer, trekanter og firkanter, vinkler, vinkler i trekanter og firkanter.

Multi nettoppgaver 6a: Kapittel 4 – Tredimensjonale figurer, tegne 3d-figurer, areal og overflate, volum

Multi nettoppgaver 7a: Kapittel 4 – Vinkler, sirkel og sektor, målestokk

Sanger

Min hatt den har tre kanter

Andre videoer

Læringsfilm om geometriske figurer

Lær om former – læring for barn

Forming

Lag en uro av geometriske former

Bildene er delt av Hilde Thorsen.

Hvordan tegne et slott med geometriske former?

Lag de geometriske formene med perler

Fargelegg mandalas

google er det mange mandalas du kan velge å printe ut for fargelegging.

Speiling

Lego

La elevene få lage sine egne figurer av lego!

På bildene nedenfor kan du se noe av det Lena Reinertsen Kvernvik har gjort med sine elever. Hun hadde først en grundig innføring, så jobbet elevene med oppgaver i bøkene sine. Deretter så de på bilder. Elevene fikk i oppgave å lage symmetrilinjer, og til slutt laget de figurene selv med lego. Foto: Lena Reinertsen Kvernvik

Bomullspinner

Hanna Støylen Ebbesvik har brukt en tape midt på pulten som symmetrilinje. For å lage figurene har hun og elevene brukt knapper, binderser og bomullspinner. Det er mange fine figurer man kan lage bare ved å bruke ting man har tilgjengelig! Foto: Hanna Støylen Ebbesvik