«DIRIGENTEN»: En litt annerledes form for stasjonsundervisning

Noe av det beste med å være lærer er de gangene undervisningen din treffer alle. Når du kan se øynene til elevene dine glitre av engasjement, iver og glede – og du som lærer kjenner hvordan kroppen din gløder av gleden dette gir deg. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om en økt i matematikk som jeg aldri kommer til å glemme, og også dele læringsmateriellet som hører til.

På team bestemte vi oss for å ha nivådelte grupper i matematikk i en periode på 4 uker. Gruppene skulle bestå av elever fra alle klassene på trinnet. Jeg fikk ansvaret for den gruppen elever som ikke hadde tall-og mengdeforståelse på plass og også manglet grunnleggende matematiske begreper. Elevene gikk på 3. trinn og det overordnede temaet var tallene fra 0-1000.

Jeg husker den første økta. Selv er jeg veldig glad i matematikk. Hjertet mitt sank da jeg så hvordan elevene opplevde matematikken. Tenk deg bare hvordan det må være å sitte i timene sammen med alle de andre elevene i klassen, og være den som ikke forstår, den som ikke mestrer. Det gjør noe med selvtilliten. I denne gruppa var det tydelig hvordan manglende selvtillit virket hemmende på elevenes faglige utvikling. For det var ingen tvil om at dette var elever som hadde stort potensial i seg.

Jeg fikk så lyst til å virkelig gjøre en innsats for å få disse elevene til å oppdage hvor gøy matematikk er, og gi elevene troen på at de kan! Plutselig føltes disse 4 ukene som veldig kort tid, og nå var den første av fire økter allerede overstått. Hva skulle jeg gjøre?

Jeg fikk en ide. På kveldstid og i helgen laget jeg arbeidsark som gikk på akkurat det jeg så for meg at disse elevene trengte å øve på. Sammen skulle vi bygge grunnmuren – alle elevene skulle oppleve mestring! Under planlggingen av økta tok jeg hensyn til elevenes ønske om å ikke måtte sitte stille og jobbe med oppgaver, i tillegg til mine egne observasjoner der jeg så hvor lang tid enkelte brukte på å komme i gang med oppgaven.

– Undervisningen skal bestå av oppgaver som krever bevegelse og fysisk aktivitet. Samarbeid skal ha en stor plass. Fordi jeg ønsket at elevene skulle være fysisk aktive og også snakke matematikk, valgte jeg å legge bort nettbrettet.

– I den tradisjonelle formen for stasjonsundervisning roterer gruppene rundt i en bestemt rekkefølge, og på hver stasjon skal gruppene være en gitt tid. I denne varianten er læreren «dirigent» og bestemmer hvor elevene skal starte (og også hvilken stasjon de skal etterpå). Det er viktig at hver enkelt elev får starte på en stasjon læreren vet vedkommende mestrer. Når læreren observerer at en elev er klar til å bytte eller at eleven selv rekker opp hånda, går læreren bort, gir en kort tilbakemelding på arbeidet og sender/dirigerer eleven til en annen stasjon.

– Elevene forklarer for hverandre, ikke læreren: I oppstarten av timen gir læreren en introduksjon til hver aktivitet. En elev som har gjennomført aktiviteten får i oppgave å forklare gangen i oppgaven til en elev som skal begynne med aktiviteten. Etter at eleven har forklart og eleven er i gang med arbeidet, kan hen gå til en annen aktivitet. Da er det en elev som har gjennomført denne aktiviteten som forklarer til eleven som skal starte på aktiviteten, osv.

– Stasjonene/aktivitetene skal ikke gå på tid:
Dette er fordi:
… noen elever bruker tid på å komme i gang med arbeidet eller å forstå oppgaven, derfor skal ikke tiden være til hinder for at også disse skal få jobbe med oppgaven og føle mestring
… for elever som har et anstrengt forhold til matematikk, trenger ikke målet være at de skal rekke så og så mange aktiviteter, la de heller «kose seg» og få god tid på en stasjon med en aktivitet de liker og mestrer!

-Læreren veileder for å få igang viktige tankeprosesser rundt ord og begreper:
Eks. 1:
«Hvordan tenker du når du skal bygge mengden tallet ditt representerer?»
(centikube-stasjonen). Få inn viktige begreper om plassverdi i samtalen: hundrere, tiere, enere, hundrerplass, tierplass, enerplass.
Eks. 2:
«Jeg ser at dere har plassert et kort på galt sted. Hvilket kort kan det være?»
(Sorteringsaktivitet i tall-og mengdeforståelse) Elevene diskuterer seg imellom og ved å samarbeide finner de kortet som er plassert feil, for deretter å forklare hvordan de tenkte til læreren.

-Læreren motiverer og heier, positiv forsterkning:
Eks 1:
Rop for eksempel: «HEIA, HEIA, KOM IGJEN, ANDREAS!», til en elev som er i ferd med å løpe frem for å hente et tallkort. Slik vil eleven løpe fortere og engasjementet øker.
Eks 2:
Rop/si høyt f.eks:
«X (navnet på en elev som du vet strever) JOBBER SÅÅÅ GODT! FOR EN ARBEIDSINNSATS! JEG BLIR SKIKKELIG IMPONERT!». Ta eleven i å gjøre noe bra og fremhev det foran de andre elevene.
Eks 2:
Fortell elevene under oppstarten at en av elevene i klassen skal få med seg gladmelding hjem. I dag skal dette være… f.eks: en elev som har arbeidet godt / en elev som har vært flink til å hjelpe andre, osv … og at du skal observere elevene mens de jobber. Jeg brukte stjernemeldings-malen som du finner inne på temasiden Høytider og markeringer – Skolestart (du må scrolle litt nedover). Helt på slutten av økta har vi en høytidelig utdeling der jeg leser opp teksten, deler ut diplomet, gratulerer vedkommende, i tillegg til at alle sammen klapper.

DEL 1 – Oppstart: Samling med felles aktiviteter og kort intro til hver stasjon

A) MUNTLIG TELLING

B) TALL, MENGDER OG PLASSVERDI:
Legg tallkortene utover gulvet. La en elev få komme frem og trekke et tallkort.
Læreren tar tallkortet og spør eleven:
«Hvor mange hundrere er det på hundrerplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger frem tre hundrere med centikuber.
«Hvor mange tiere er det på tierplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger frem 4 tiere.
«Hvor mange enere er det på enerplassen?»
Eleven ser på tallkortet og legger frem 4 tiere.
«Hvilket tresifret tall trakk Eva?», spør læreren. Eva velger hvem som skal få svare. Den som svarer riktig er nestemann til å komme frem og trekke. Kanskje klarer eleven denne gangen å bygge mengden tallet representerer uten hjelp fra læreren?
Gjenta aktiviteten for eksempel 5 ganger.

C) SORTERING OG PLASSVERDI:
Samle så sammen de 5 tallkortene som elevene har trukket. Legg tallkortene på en rekke på gulvet og les tallene sammen.
Læreren spør: «Hvilket tall har høyest verdi?»
Deretter «Hvilket tall har lavest verdi?»
… for så å legge frem disse kortene.
«Hvis vi skal sortere resten av tallene i stigende rekkefølge, hvilket tall må vi legge etter tallet med lavest verdi? Fortsett til alle tallene er sortert.»

Tallkortene, bestående av et utvalg av 100 tall i tallområdet 0-1000, ligger ute til gratis nedlastning inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000».


DEL 2 – Stasjoner: Læringsaktiviteter med vekt på bevegelse og fysisk aktivitet

Aktivitene på de ulike stasjonene er bygd på at elevene bruker tallkortene som utgangspunkt for oppgaven. Derfor satte jeg en benk midt på gulvet i klasserommet. Utover benken la jeg tallkortene med tallsiden vendt ned.

Elevene jobber sammen to og to. En elev i hvert læringspar løper bort til benken for å trekke et tallkort. Eleven løper så tilbake til plassen og læringspartneren sin, skriver dagens tall på arbeidsarket og samarbeider om å gjøre oppgavene.

Siden dette var første økt, gjorde jeg et unntak ved at jeg valgte noen tallkort som jeg la utover pultene på stasjonen. Elevene fikk trekke dagens tall blant kortene som lå der. Jeg valgte tall de fint kunne addere og subtrahere med uten å støte på tieroverganger som jeg visste var for krevende.

«Dagens tall»-arbeidsarkene er laget på 5 ulike nivå. Første økt med «dirigenten» jobbet elevene seg gjennom nivå 1 (se bildet ovenfor). Jeg kan allerede røpe at det ble flere «dirigenten»-økter, og da fikk de elevene som var klare for det prøve seg på nivå 2. Slik jobbet vi oss gjennom nivåene, steg for steg.

Både arbeidsarkene «Dagens tall» og tallkortene ligger ute til gratis nedlastning inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000».

På denne stasjonen ligger det klart centikuber med hundrere, tiere og enere.

Denne stasjonen plasserte jeg på gulvet. Å ha noen aktiviteter på gulvet og andre på stol/pult er også med på å bidra til mer bevegelse.

På bygge-stasjonen jobber elevene sammen to og to. Begge elevene løper til benken midt i klasserommet og henter et tallkort hver som de tar med tilbake til plassen sin. Det er viktig at de ikke viser tallene til hverandre.

Elevene ser tallet på tallkortet sitt og legger tallkortet ned på gulvet med tallsiden vendt ned. Deretter bygger de mengden tallsymbolene representerer med centikuber.

Når begge er ferdige er det hver sin tur å telle centikubene til læringspartneren, for slik å finne ut hvilket tall som står på tallkortet som læringspartneren trakk. Når eleven gjetter, viser læringspartneren frem tallkortet sitt. Klarer de å gjette riktig?

Deretter løper elevene frem til benken, legger fra seg tallkortet, for så å trekke et nytt.

Kopier arbeidsarkene tosidig. På denne stasjonen jobber elevene sammen to og to. En elev starter med å løpe bort til benken midt i klasserommet og hente et tallkort. Ta med tallkortet tilbake til plassen.

Skriv tallet i den gule ruta på arbeidsarket. Fyll deretter ut hvor mange hundrere, tiere og enere tallet består av. Skriv tallet på utvidet form. Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?

Den andre eleven løper bort til benken midt i klasserommet med tallkortet. Eleven legger tallkortet med tallet vendt ned, for så å ta med et nytt tallkort/en ny oppgave tilbake. Om noen av elevene etter hvert ønsker å gjøre oppgavene på egen hånd, så er det selvfølgelig helt greit. Mer løping, mer bevegelse, mer engasjement»!

Skriv navn på arbeidsarket og legg arkene i en bunke/en eske. Slik kan læreren se igjennom oppgavene etter timen for å sjekke om elevene har forstått oppgaven.

Både arbeidsarkene «Nabotall» og tallkortene ligger ute til gratis nedlastning inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000».

På denne «stasjonen» ligger det laminerte tallhus-ark, laminerte hundrelapper, ti-kroninger og en-kroninger, i tillegg til whiteboard-tusjer i ulike farger + svamper på deling.

Jobb sammen to og to. Løp bort til benken midt i klasserommet og hent et tallkort. Ta med tallkortet tilbake til plassen din.

Legg tallkortet på toppen av det laminerte tallhuset (forstørret til A3-format). Lag så mengden dette tallet representerer med penger; hundrere, tiere og enere.

Skriv deretter med whiteboard-tusj: Hvor mange hundrere har tallet? Hvor mange tiere har tallet? Hvor mange enere har tallet?

Tilslutt skriver du tallet på utvidet form. La sidemannen sjekke om det er riktig.

Tørk tusjen av det laminerte arket med en svamp. Løp så bort til benken og legg fra dere tallkortene, for så å trekke et nytt tallkort.

Både tallhuset og tallkortene ligger ute til gratis nedlastning inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000». Pengene kan du laste ned gratis på temasiden «Butikk og penger».

«Dagens tall»-stasjonen og «Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse»-stasjonen lot jeg være ved siden av hverandre. Det var fordi jeg visste at det va på disse stasjonene elevene ville trenge mest hjelp og veiledning underveis i arbeidet.

På denne stasjonen startet fire elever med tallkortstokken. De fikk i oppdrag at de skulle samarbeide om å sortere tallene i stigende rekkefølge. Deretter «dirigerte» jeg inn elever i aktiviteten som skulle sortere kortstokken med tallord. Dette var en populær aktivitet, og når jeg la merke til elever som var så ivrige at de reint glemte at matematikk var «kjedelig» og «vanskelig», ja, så fikk de være der ekstra lenge. Elevene på stasjonen forklarte hvordan de hadde tenkt til nye elever som ble «dirigert» inn i gruppa. Underveis i arbeidet kom jeg bort for at elevene skulle fortelle hvordan de tenkte.

Etter hvert som elevene sorterte kortstokkene, tok jeg frem en ny kortstokk. Selve kortstokkene oppbevarer jeg i en eske med et strikk rundt hver kortstokk.

Sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse i tallområdet 100-1000 finner du HER i nettbutikken!

DEL 3: Oppsummering og utdeling av stjernemelding

Skal si tiden fløy! Da det nærmet seg friminutt var det ingen som ville avslutte. Alle ville fortsette å jobbe – egentlig jeg også! For å få elevene til å avslutte arbeidet måtte jeg love at vi skulle fortsette med det samme neste gang også.

I samling snakket vi om hva elevene hadde lært. De som ville fikk også fortelle hvilken aktivitet de likte best og hvorfor. Vi var i ekstase. Da jeg skulle dele ut «Dagens stjerneelev» var spenningen til å ta og føle på. Alle hadde gjort en kjempeinnsats og jobba så bra! Hvordan skulle jeg klare å velge en?

Jeg tok frem arket som jeg hadde fylt ut i siste liten, reiste meg opp foran elevene og leste høytidelig:

«Stjernemelding

I dag går dagens stjernemelding til deg, Hassan.

Denne får du fordi du har jobbet knallbra på alle stasjonene i dag. Selv da du syntes noe var vanskelig, ga du ikke opp før du klarte det. Jeg er veldig stolt av deg.
Vi er glade for å ha deg på gruppa vår! VI DIGGER DEG=)

Fortsett slik!

Med vennlig hilsen Anne Marte & the kids«

Hassan (en fiktiv elev) kom frem. Jeg gratulerte han, overleverte diplomet og ga han en god klem. Alle elevene klappet. Stoltheten som lyste ut av øynene hans – jeg ble rørt.
For et øyeblikk – for en opplevelse!

Siden dette ble en suksess, hadde vi «dirigenten» den neste økta også. Siden elevene brukte lengre tid på hver enkelt stasjon enn de ville gjort på den «vanlige» stasjonsundervisningen slik vi kjenner den fra før, hadde alle elevene stasjoner igjen. Derfor tok jeg med nivå 2 av «Dagens tall»-oppgavene i tillegg til nivå 1. I tillegg tok jeg med arbeidsarket «Nabotall».

Inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000» finner du arbeidsarkene «Plassverdi og utvidet form», «Nabotall» og «Mer og mindre». Disse arbeidsarkene kan du også bruke til arbeid i andre tallområder. Alle arbidsarkene til «Dagens tall» finner du også inne på temasiden.

MATEMATIKK: Temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-1000»

NETTBUTIKKEN: «Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 100-1000»

NETTBUTIKKEN: «Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 1-20, 20-40 og 100-1000, SAMLEPAKKE«