Tall- og mengdeforståelse

“Å ha gode ferdigheter i telling vil si at elevene skal kunne tallrekka utenat, samtidig som de ser sammenhengen mellom tallenes rekkefølge og mengdene tallene representerer”.

Fuson, 1988

Tallplakater

Telling

TRE GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

1) Elevene må kunne tallrekka (navnene på tallene) og vite at tallene har en bestemt rekkefølge.
2) Elevene må forstå en-til-en korrespondanse, det vil si at hver ting skal telles bare en gang, og at det ikke har noe å si hvilken rekkefølge det telles i.
3) Elevene må vite at det er det siste tallet som representerer mengden som er telt.

NRK Super: Tellekorpset

Samling: Hvor mange elever er tilstede?

Gjør felles telling til en del av den daglige rutinen, helt fra første skoledag. Hvor mange elever er vi i dag? Bruk tellefinger, og lær elevene å telle nøye. Skolestarterne må også lære seg hvorfor vi må slutte å telle etter at vi har telt sistemann; det siste tallet representerer antallet. Tell på ulike måter gjennom skoleåret: med 1 og 1, med 2 og 2 (her er det vanskeligere å telle 1,3,5… enn 2,4,6…), med 3 og 3, osv. Noen ganger kan en elev tas frem for å være “tellesjef” og lede telleseansen. Kanskje noen vil gjette hvor mange dere er før dere teller nøyaktig? Og kanskje er det til og med elever i klassen som kan telle på et annet språk? Husk å ta med ordenstall! Hvem er den tredje eleven på rekka? Hvem er den femte eleven på rekka?

Telleaktivitet med bevegelse

Denne telleaktiviteten fant jeg på sammen med elevene i førsteklasse. Den går slik:
Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: “Nå skal vi hoppe! Hopp videre fra tallet 14”. Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 14. Når man kommer til 20 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det. Den samme aktiviteten kan også brukes til å telle nedover.
Passer fint som oppvarming i starten av timen og som avbrekk i en arbeidsøkt.

Tellestafett, ulike variasjoner

  • Læreren peker på en elev som teller til læreren sier stopp, og peker på neste elev som fortsetter.
  • Alle elevene ligger på magen på gulvet, læreren teller stående. Plutselig stopper læreren og legger seg ned. Da er det elevene som må opp og fortsette. Her kan bevegelser byttes ut: for eksempel istedenfor å telle stående kan man telle og snurre rundt som en ballettdanser, telle stående på stolen, osv.

Eventyr

Tre Bukkene Bruse
Gullhår og de tre bjørnene
Geitekillingen som kunne telle til 10
Askeladden og de syv hjelperne

Sanger

En elefant kom marsjerende
Makrellsangen
Ti små indianere
Ti små spøkelser

Leker

Rødt lys
Paradis
Gjemsel
Boksa går
Hoppe tau

Salaby: Tellesang

Youtube: The big number song

Vimeo: 1-100 Rap

Youtube: Count to 100 and get fit

Nabotall

Aktivitet i samling: Tom tallinje på gulvet

La en elev få komme frem og trekke et tallkort. Eleven finner tallet på den tomme tallinja, og stiller seg på sirkelen som representerer tallet. Vedkommende holder tallkortet opp foran seg, og spørr klassen: “Hva er nabotallene til tallet 5?”. Eleven som svarer riktig er nestemann til å komme frem og trekke kort.

Oppgave: Fyll inn nabotall, sporing

Oppgave: Fyll inn nabotall, refleksjon

Klarer noen av elevene å oppdage et mønster?

Tallrekker

Stigende tallrekker

Synkende tallrekker

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse (1-20)

Disse sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse er GULL VERDT, spesielt for alle lærere i 1. klasse. Kortene kan brukes på ulike måter gjennom hele skoleåret. En lærerik aktivitet der elevene får jobbe med tallene og tallenes ulike representasjoner på en morsom måte. Anbefales på det varmeste!

Regnefortellinger

Definer et tallområde. Skriv deretter ei liste med regnestykker på tavla, la elevene komme med forslag. Deretter velger elevene regnestykker fra lista som de skriver på sitt brett. Når spillet starter lager læreren en regnefortelling som passer til regnestykket. Elevene må selv finne ut hvilket regnestykke som passer, og krysse ut på brettet sitt dersom de har det. Lag enkle regnefortellinger med repetitativ fortellerstruktur i starten.

Bingobrett, ulike variasjoner

Bingo kan brukes til mye! Eks:
– Mengder (læreren tegner mengden som representerer tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)
– Nabotall (læreren sier nabotallene til tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)
– Regning (læreren skriver regnestykke på tavla til tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)

Uteskole – natursti


Tallinje

Mal: Sirkler til gulv_uten tall
Dette er en aktivitet som passer best til tallområdet 0-10, men kan også brukes til tallområdet 0-20. Du trenger laminerte pappsirkler (yten tallsymboler) i to forskjellige farger. I malen har jeg brukt rød og blå. Sirklene må være 5-erstrukturert, så print ut fem sirkler av hver farge. Sirklene legges på gulvet, slik at elevene kan trakke på sirklene når de teller. Definer telleretningen, slik at elevene vet at vi starter å telle fra venstre. 

Forslag til bruk av tom tallinje:

  • La elevene få komme frem en og en, trekke et tallkort for deretter å trakke på tallet. De andre rekker opp hånda for å si hvilket tallkort eleven trakk. Still spørsmål underveis:
    “Hvordan tenkte du?” og kanskje: “Kunne du tenkt på en annen måte?”.
  • Dersom du skal trakke på f.eks. tallet 6, hvordan kan du tenke da? Snakk om hvordan vi kan bruke fargene/femmerstrukturen. Dette gir elevene forståelse av at 6 er 1 mer enn 5, og 5 er 1 mindre enn 6.
  • Jobb med begrepene større enn og mindre enn.

Mengder

* Oppgave (Musikk): Jeg kan lage tellestreker_PDF (Anne Marte N. Sandnes)
Del ut et ark til hver elev. En elev får komme frem og trekke et tallkort fra 1-10. Deretter får eleven slå like mange slag på tromma som tallsymbolet på kortet viser. De andre elevene må telle slagene, for deretter å skrive en tellestrek på arket for hvert slag. Ved siden av skriver de tallsymbolet. Eleven med tromma spør hvilket tall det var, og viser tallkortet. Eleven som svarer er nestemann til å komme frem og tromme.

* Gjett og sjekk: Legg utover en del like gjenstander og la elevene gjette hvor mange det er. Etterpå kan de telle, og prøve å beregne hvor langt unna de var. Varier størrelse på gjenstandene og antallet, slik at elevene får erfaringer med at et stort antall kan ta liten plass hvis det er små gjenstander, og omvendt. La elevene skrive tallet de gjetter, tallet de beregner, og forskjellen mellom dem.

* Samle mengder ute i naturen (Uteskole) (foto: Nana Dalal)

* Spill: Stigespill, ludo (først med en terning, deretter med to terninger)

* Stafett: 
Hvert lag stiller seg ved startstreken. Foran hvert av lagene legger dere en rockering. På motsatt side legger dere en stor terning til hvert lag, og en haug med kongler/steiner e.l. Når elevene løper over til den andre siden, triller de terningen, for så å ta med seg like mange kongler/steiner som antall prikker på terningen. Dette legger de i rockeringen til laget sitt. Vinneren er det laget som får flest når det ikke er flere igjen, eller det laget som har fått flest etter at alle deltakerne har løpt. (Anne Marte N. Sandnes)

* Bygg legotårn:
Bygg en legoby_- mengder (Anne Marte N. Sandnes)

IMG_0035
Her skal elevene vise at de kan koble tallsymbol til mengde. Malen er lagt ut i word-format slik at du selv kan bytte ut tallsymbolene dersom du ønsker, eller eventuelt bruke små bokstaver istedenfor store. Det anbefales å forstørre brettet til A3 før det lamineres.

Like mange – “Er det samme som”-tegnet

* Tallvekt: Bruk tallvekta til å forklare hva tegnet betyr.

* Klipp og lim: Gjør oppgaven: Likhetstegnet – formingsoppgave. Forstørr til A3-format. Kopier opp penger fra M+, det er en fordel om de forstørres. Bruk penger for å vise hva som menes med begrepet «er det samme som». F.eks. kan man lime en femkroning på den ene siden av likhetstegnet og fem kronestykker på den andre siden av likhetstegnet. (Anne Marte N. Sandnes)

* Stafett: Som beskrevet over (under overskriften “Mengder”)


Tallvenner

* Introduksjon: Butikk
Bruk en prisliste der varene som selges i butikken koster fra 1 kr til 9 kr. Elevene får bruke 10 kr til å handle i butikken. De skal kjøpe to ting. Hvilke ting kan de kjøpe?
Finn flere løsningsforslag. Tegn alle forslagene på tavla med prislapp.
Deretter jobber elevene sammen med læringspartneren sin og finner flest mulig løsningsforslag. La elevene få vise tegningene sine i samling etterpå.

* Hemmelig boks:
Klassen jobber med tallvennene til tallet 8. En elev legger 8 klosser i boksen. Tell klossene sammen for å være sikker på at det stemmer. En annen elev kommer frem og tar ut noen klosser. Alle holder seg for øynene. Ingen får se, før de får beskjed om å åpne øynene. “Hvor mange klosser har vi i boksen nå?”, spør læreren. Tell klossene sammen, og la elevene få finne ut hvor mange som mangler. Det er viktig å la elevene fortelle hvordan de tenker for å finne svaret.

* Nissen og tyven:
Utstyr: rockering og noen gjenstander (tellebrikker, knapper, centikuber, o.l)
En elev skal bo i huset (rockeringen) og legge noen gjenstander i huset. Deretter går eleven ut av rommet.
Når eleven er ute, kommer en annen elev som skal være nisse eller tyv. Nissen gir og tyven tar. Når eleven kommer hjem igjen, skal hun/han avgjøre om det er nissen eller tyven som har vært på besøk, og hvor mange gjenstander han har gitt/tatt. Skriv med ord og symboler i elevens egen matematikkbok. Eks: Nissen har vært her. Han har gitt 3 ting. Jeg hadde 8 fra før. 8 + 3 = 11, så nå har jeg 11. (Gerd Bones)
Når man jobber med tallvenner kan man bruke tyven som tar (og ikke ta med nissen, som gir).

* Gruppering – jobb med konkreter:
Tallvenner_skjema med 2 oppgaver 
(Anne Marte N. Sandnes)

Gruppering

Mine regnestykker 1grupperingsark, kan fylles ut og jobbes med på ulike måter
Mine regnestykker 2
vis at et regnestykke kan skrives på flere måter

* Tallvennspillet med terninger:
Kast terningen annenhver gang. Hvem er den første som får alle tallvennene?
Tallvennspillet med terninger – tallvennene til 7
Dersom du velger andre tall som elevene skal finne tallvennene til, tilpasser du tabellen og fyller inn de tallene som en ikke kan få ved å bruke en terning.

* Tallvennspillet – Multi:
www.multinettoppgaver.gyldendal.no 
Lær tallvennene til 6, 7, 8, 9 og 10 (nivå 1).

* Oppgave:
Lag regnefortelling – mal 
(Kristine Solheim)Matematikk må relateres til barnas hverdag. Jobb med regnefortellinger både muntlig og skriftlig.

* Kortspill: Stress
Spill “Stress!” med tallkombinasjoner som blir 10…. 13, osv. La eleven spille sammen to og to med like mange kort. Spillerne legger ned det øverste kortet i kortbunken sin samtidig. Dersom kortene tilsammen blir det bestemte tallet, er det spilleren som først tar kortene som får stikket.

* Bruk fingrene:
Klassen jobber med tallvennene til tallet 9.
Læreren: «9 er det samme som 4 (holder frem fire fingre) pluss …?»
(Elevene finner frem 4 fingre og teller videre til 9).
Elevene rekker opp hånda: «5».
Læreren: «Er du sikker på at svaret er riktig?».
Eleven: «Ja, fordi 4 pluss 5 er det samme som 9…  4 og 5 er tallvennene til 9».
(Anne Marte N. Sandnes)

* Problemløsningsoppgave til tallvenner:
Du er i lekebutikken. Der finner du to ting som du har ønsket deg lenge.
Når du kommer til kassa betaler du 8 kroner for det du har kjøpt.
Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte?
Finn flere løsningsforslag.
Kommentar: Denne oppgaven laget jeg for at elevene skulle få øve på tallvenner.
Istedenfor 8 kan du sette inn det aktuelle tallet dere jobber med. Bruk konkreter!
Hvis du har tid og lyst kan du også lage en butikk i klasserommet.

* Finn din tallvenn:
Finn din 20-venn! Bruk tallkort med tallene fra 0 til 20 og del ut et kort til hver elev.


Dagens tall

Skjermbilde_Dagens tall

Ta utgangspunkt i dagens dato eller et tilfeldig valgt tall. Bruk dagens tall til å øve på begreper som tierplass, enerplass, siffer (ensifret, tosifret, tresifret), oddetall, partall, halvparten, dobbelt. Tegn tallet med penger og med tierstaver/enerstaver (eller andre konkreter). Lag regnestykker til tallet (subtraksjon, addisjon) og vis at regnestykket kan stilles opp på flere måter (likhetstegnet). Lag regnehistorier til noen av regnestykkene.
Aktiviteten kan gjennomføres i fellesskap, gruppevis, eller individuelt for så å ha felles gjennomgang etterpå. Kan også være en fin aktivitet å ha under stasjonsundervisning i matematikk.
Dagens tall 
Tall til dagens tall_0-100
Arbeidsark til dagens tall_0-100


Tallhus

* Læringsstøtte til vegg: Tallhus, læringsstøtte til vegg (Se bilde over, 14-tallet)

tallhus
Jobb med penger (konkreter). La elevene få skrive både ensifrede og tosifrede tall i tallhus, for deretter å tegne pengene. F.eks: 4 og 14, snakk om likheter og forskjeller.* Arbeidsark: Tallhus_Elevene fyller ut (Se bildet over)
 (Kristine Solheim)

 


* Arbeidsark – jobb med konkreter:

Tallvenner_hjerter_- Gruppering (Kristine Solheim)

Tallvenner hjerter -_Gruppering – still opp som addisjonsstykker (Kristine Solheim)

Tallvenner_firkanter – Gruppering (Anne Marte N. Sandnes)

Tallvenner sirkler -_Jeg deler opp mengder – Gruppering (Anne Marte N. Sandnes)

* Powerpoint-presentasjoner med oppgavesett:
Hjelp nissen PP
Tallvenner til tallet 9

Powerpoint:
 PP_Hjelp nissen

Oppgavesett 1: 
Hjelp nissen_nivå 1
Oppgavesett 2: Hjelp nissen_nivå 2

 


Sortere i stigende / synkende rekkefølge

* Læringsstøtte til vegg:
Læringsstøtte til vegg_synkende/stigende (Kristine Solheim)
* Telling: Øv på å telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall. Dette er forberedelse til addisjon og subtraksjon.
* Telleregle: 

En – to – tre – fire – fem – seks – syv.
Reven er en hønsetyv.
syv – seks – fem – fire – tre – to – en,
Reven stjal et hønseben

* Sorteringsoppgaver: 
Sorter tallene i stigende rekkefølge_4 tall
Sorter tallene i stigende rekkefølge_5 tall
Sorter tallene i synkende rekkefølge_4 tall
Sorter tallene i synkende rekkefølge_5 tall

Her kan du selv enkelt lage tallrekker som elevene skal sortere i stigende og synkende rekkefølge ved å bytte ut tallene som står i tekstboksene. Tilpass tallene du velger til elevenes nivå og tallområdet dere jobber innenfor. (Anne Marte N. Sandnes)
Aktivitet: Del ut et ark med et tall fra 0-10 til en liten gruppe elever.
Hvilken rekkefølge må de stille seg dersom tallene skal være i stigende rekkefølge? Hvilken rekkefølge må de stille seg i dersom tallene skal være i synkende rekkefølge?
Aktivitet: La elevene sortere tallkort i stigende/synkende rekkefølge. Du kan også bruke melkekorker med tall skrevet på med sprittusj.
*Aktivitet: Legg tallkort ut på bordet med tallsiden vendt ned. La elevene trekke 5 kort hver som de skal sortere, enten i stigende eller synkende rekkefølge.
* Undervisningsopplegg: På undervisningstips.wordpress.com har Britt et godt tips til undervisning om emnet sortering/ener-og tierplass.


Begrepslæring

Knytt viktige begreper i språket vårt til tallene – både til tallsymbol og tallord
(mange/flere/flest, like mange/flere enn/færre enn, færrest,mellom, under og over, osv).
* Samling: Rop en og en gruppe frem til morgensamling ved å bruke begrepene. Eks: “Den gruppa som skal få komme frem og sette seg i samling først i dag, er gruppa med færrest elever”.
* Uteskole: Mengdebegreper (mange/flere/flest og like mange/flere enn/færre enn):
Ta klassen med på tur i skogen og plukk kongler. Jobb med en gruppe om gangen. Be elevene gruppere konglene i tre hauger. Hvor er det flest kongler? Hvor er det færrest? Har noen av haugene like mange kongler?

Tallhus

* Læringsstøtte til vegg: Tallhus, læringsstøtte til veggTallhus
(Kristine Solheim)

 * Arbeidsark: Tallhus_Elevene fyller ut

tallhusJobb med penger (konkreter).
La elevene få skrive både ensifrede og tosifrede tall i tallhus,
for deretter å tegne pengene.
Eks: 4 og 14, snakk om likheter og forskjeller. (Kristine Solheim)

* Arbeidsark: Tallhus_Tresifrede tall_tomtTallhus_Tresifrede tall.jpg
Arbeidsark til ulike typer konkreter.

 

 

tresifrede-tall* Arbeidsark:
Tallhus_Tresifrede tall_fyll ut
Jobb med penger (konkreter).
La elevene få skrive både ensifrede og tosifrede tall i tallhus, for deretter å tegne pengene.
Eks: 4, 14, 144, snakk om likheter og forskjeller.

Tallrekker

Oppgave: Tallrekker_oppgaver_0-100 (Kristine Solheim)

Perlesnor

En konkret representasjon av tallrekka, og kan bestå av10, 20 eller 100 perler, alt etter hvilket tallområde elevene jobber innenfor. Perlesnora er både en lineær modell, fordi kulene ligger etter hverandre på ei rett linje, og en grupperingsmodell, fordi perlene er gruppert i tiere eller femmere ved hjelp av fargen.
En 20-perlesnor er 5-erstrukturert, det vil si at perlene er gruppert i 5 og 5 perler i to ulike farger. En 100-perlesnor er 10-er-strukturert, og perlene er gruppert i 10 og 10 perler i to ulike farger.
Perlesnorer skal visualisere tallrekka og være en støtte for elevenes mentale forståelse av tallene. Det gjelder både tallenes plassering i forhold til hverandre og den mengden tallene representerer. Perlesnor egner seg for undervisning fra første trinn. Den vil kunne være nyttig fram til eleven ikke lenger trenger perlene, men har skapt seg mentale bilder av tallene, og lært seg å forholde seg til hele tiere. Når de kan det, har de bedre forutsetninger for å kunne regne på en tom tallinje.
Diskuter:
Hvilket tall er midt på perlesnora?
På 20-perlesnora vil for eksempel 10 være midt på fordi 10 er halvparten av 20.
– Kan du finne perle nummer 38 på perlesnora? Hvordan tenkte du? 
Eleven kan forklare at 38 består av 3 tiere og 8 enere, 3 tiere, en 5-er og 3 enere, eller 4 tiere, for deretter å gå to tilbake. Bygg opp tall med utgangspunkt i 5-er- og 10-erstrukturen. Det er viktig å få fram at det er flere måter å «hoppe» på tallinja eller perlesnora.
Hopp med tierhopp og enerhopp. Hvor mange tier- og enerhopp må du ta for å finne perle nummer 26?

Tom tallinje

En videre matematisering av perlesnorene foregår når elevene foretar utregninger i addisjon og subtraksjon på en tom tallinje. En tom tallinje er en tallinje uten markeringer eller tallskala («Emty Number Line» – ENL). Modellen ble utviklet i Nederland på begynnelsen av 1990- tallet av Treffers og Buys (2001). En tom tallinje skal være en støtte for elevens hoderegning – et kladdeark hvor elevene kan gjøre sine egne utregninger.

Print ut tallinjer  til oppgaver/oppheng fra www.helpingwithmath.com

Tallinjer

Print ut tallinjer  til oppgaver/oppheng fra www.helpingwithmath.com .

Utvidet form

Penger og post it: Passer til læringsstyrt stasjon/arbeid i liten gruppe.
Skriv et tall fra det aktuelle tallområdet på en post it-lapp.
Les tallet sammen. Snakk om hvor mange siffer tallet har, og sifrenes verdi.
Elevene får i oppdrag å finne like mange penger som tallsymbolet tilsier. Pengene legger de på pulten foran seg. Deretter skriver elevene tallet på utvidet form i skriveboka si.
Lag flere post it-lapper og jobb på samme måte.

firesifrede-tallAddisjon og subtraksjon
med tiere og hundrere

* Arbeidsark for tresifrede tall: 
Vi regner med tresifrede tall
Adder og subtraher et tresifret tall med 1, 10 og 100.
Bruk konkreter, tegn og regn!
(Anne Marte N. Sandnes)
* Arbeidsark for firesifrede tall: 
Vi regner med firesifrede tall
Adder og subtraher et firesifret tall med 1, 10, 100 og 1000. Bruk konkreter, tegn og regn!
(Anne Marte N. Sandnes)

Multiplikasjon og divisjon
med tiere og hundrere

Ikke lær elevene at det bare er å legge til eller ta bort nuller. Det er viktig at de forstår hvorfor vi gjør det.
Når vi multipliserer med 10 blir produktet 10 ganger større og 100 ganger så stort når vi multipliserer med 100.

* Arbeidsark: Multipliser et ensifret tall med tiere og hundrere
Bruk konkreter, gjerne penger (enere, tiere og 100-lapper).
Hva ser dere? Lag tegninger som viser hvordan dere tenker.
* Plassverdisystemet – stort ark:
Hva skjer når vi multipliserer et tall med tiere og hundrere? Eks: 14 x 10 =
Vi finner 14 kr i pengeskrinet og skriver tallet med sifrene riktig plassert. Vi bruker den øverste raden i skjemaet. En tier på tierplassen, 4 enere på enerplassen.
Vi starter med enerplassen. Vi har altså 4 enere. Dersom vi skal ha 10 ganger så mange enere (4×10) får vi 40 enere, som vi kan veksle i 4 tiere. På raden under skriver vi derfor 4 på tierplassen.
Vi fortsetter med tierplassen. På tierplassen i 14 har vi en tier. Hvis vi skal ha 10 ganger så mye (10 x 10) får vi 100. Vi skriver 1 på hundrerplassen, og må dermed fylle på med en 0 på enerplassen.
Bruk arbeidsarket under til å vise hva dere tenker.
Det anbefales å laminere arket og la elevene bruke whiteboardtusjer.
Bruk penger til konkreter når dere jobber.
Arbeidsark: Multiplikasjon med tiere og hundrere_plassverdisystemet_lamineres
Oppgaveark: Multiplikasjon med tiere og hundrere_(3 oppgaver)
Skriv noen regnestykker på tavla som elevene skal regne ut på arket. Jobb sammen med læringspartner. Fortell hva dere tenker for å finne svaret.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.


Spill og andre aktiviteter

Høyest og lavest mulig tall med terninger

Tiere og enere: Høyest og lavest mulig tall_ med tiere og enere
Hundrere, tiere og enere: Terningsspill_Lavest og høyest mulig tall_tre siffer
Tusenere, hundrere, tiere og enere: Høyest og lavest mulig tall_firesifrede tall

Hoppe på tallinja 

Denne oppgaven egner seg godt når man jobber med tallforståelse og plassverdisystemet. Tenk at klasserommet er en tom tallinje. Avtal med elevene at når man hopper med to samlede bein, så hopper man tiere. Når man tar et skritt med en fot, så hopper man enere. Få en elev frem og vis eleven en lapp med et tall som de andre elevene ikke skal se. Nå skal eleven hoppe tallet på tallinja. De andre elevene skal gjette hvilket tall eleven hoppet. Eksempel: tallet er 69. Da kan eleven hoppe 6 tiere og 9 enere. Eleven kan også hoppe 7 tiere og så 1 ener tilbake.

Pyramidespill

Hvilket tall skal være i rutene?
Her kan elevene bruke både addisjon og subtraksjon for å finne svarene.
Pyramidespillene og oppgavene er laget av Kristine Solheim.
PyramideSpill pyramide del 1
Spill pyramide del 2
Spill pyramide del 3
Spill pyramide del 4
Spill pyramide del 5
Spill pyramide del 6
Spill pyramide del 7

Pyramideoppgaver:
Pyramide

Pyramide – nivå 2
Pyramide nivå 3
Pyramide nivå 4

Yatzy

Yatzy_nivå 1
Yatzy_nivå 2
Nivå 2 er yatzy i sin helhet, med ordforklaringer. Nivå 1 er en forenklet utgave av nivå 2.

Førstemann til 100

To spillere spiller mot hverandre. Førstemann slår terningen og legger sammen antall øyne. Hun kan holde på så lenge hun vil, men får hun 1 taper hun alle poengene i denne runden og turen går over til andremann. Hun kan også bestemme seg for å stoppe. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Førstemann til 100 (eller en annen verdi man blir enige om) vinner. Det kan være lurt å avtale på forhånd om man må komme nøyaktig til 100 eller om man kan gå forbi.
Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger (sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv). Del gjerne ut en tallinje til hver spiller.

Plump

Utstyr: spillbrett, tre terninger, blyant.
La elevene spille sammen to og to. På spillbrettet er det et rutenett med tallene fra
1-36. Utfordringen ligger i at den spilleren som kaster terningene skal bruke de fire regneartene (eller de regneartene elevene har lært) for å komme frem til et tall som står i rutenettet.
Dersom spilleren klarer å krysse av et tall får han 1 poeng.
Dersom neste spiller også klarer å markere et tall, får denne spilleren ekstra poeng dersom ruta han markerer grenser til et tall som allerede er markert. Man får så mange poeng som ruta man velger grenser til.
Dersom spilleren ikke klarer å krysse av et tall får spilleren et Plump.
Dersom en spiller får fire plump har han tapt.
Vinneren er den spilleren som får færrest plump.
Ide fra Ingvar Persson. Spillbrettet kan du laste ned fra siden til matematikksenteret.no .


Kilder: